سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

طبق نمودار 4-2 که سلسله مراتب شهری تئوریک تمرکز گرا، تمرکز زدا و واقعی استان مازندران را در سال 1385 نشان می دهد، تفاوت عمده ای بین شبکه شهری استان مازندران در سال 1385 و این شبکه در سال 1375 هست، که همانا نزدیک شدن خط همبستگی نرمال “رتبه – اندازه” ترسیم شده برای الگوهای تئوریک “رتبه- اندازه” و نوع تعدیل یافته اش می باشد. سلسله مراتب شهری استان مازندران از نظر تطبیق الگوهای تئوریک و واقعی این سلسله مراتب،  تا شهر رتبه 35 این استان تغییری نسبت به سال 1375 نکرده می باشد، اما خطوط همبستگی لگاریتمی مرتبه و اندازه شهرهایی که در فاصله این 10 سال به شبکه شهری استان مازندران اضافه شدند – که در رتبه های 38 تا 51 نیز جای گرفتند – همبستگی معکوس شدیدی را بین لگاریتم رتبه و اندازه این شهرها نشان می دهد. در ادامه به بعضی از ویژگی های این سلسله مراتب شهری تصریح می گردد :

  • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه دوم تا پنجم (آمل، بابل، قائمشهر و بهشهر) استان مازندران بسیار نامنظم بوده و با هر دو الگوی تئوریک ترسیم شده فاصله دارد.
  • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه هفتم (نکا) تا نوزدهم (کتالم و سادات محله) تقریبا” بر الگوی “رتبه- اندازه” تعدیل یافته منطبق می باشد. در سال 1385 همبستگی لگاریتمی رتبه-اندازه شهر بابلسر که در سال 1375 تقریبا” منطبق بر الگوی فوق بود، از این خط منحرف گردید و به سمت الگوی “رتبه-اندازه” حرکت نمود. بنظر می رسد برای این انطباق رتبه مهم می باشد و در رتبه مورد نظر می ماند هرچند که شهرها در رتبه ها جابجا شوند.
  • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه بیستم(کلاردشت) تا بیست و نهم (پل سفید) تقریبا” بر الگوی “رتبه- اندازه” منطبق می باشد .
  • سایت منبع

  • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه سی ام (کیاکلا) تا سی و هشتم (مرزن آباد) بدون هیچ ارتباطی با الگوهای تئوریک ترسیم شده، نوعی همبستگی معکوس ملایم می باشد که از رتبه سی و نهم (کیاسر) به همبستگی معکوس شدید تبدیل می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه