عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری نظام شهری استان

نظام شهری آرایشی از شهرهاست که در یک مکان معین جغرافیایی، در ارتباط و عمل و عکس و العمل متقابل با یکدیگر از طریق تحرک‌های جمعیتی، جریان کالا، افکار و عرضه خدمات، گسترده شده و یک سیستم به هم پیوسته عملکردی و ساختاری را تشکیل می دهند(زبردست، 1383: 11).

پیدایش یک نظام شهری و چگونگی شکل‌گیری الگوی فضایی آن در یک منطقه یا استان در طول تاریخ صورت گرفته و در ارتباط نزدیک با عوامل متعددی نظیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و… می باشد.

در استان مازندران نیز پیدایی نظام شهری موجود تابع این قانون کلی می باشد که در این قسمت به تحلیل عوامل مذکور در شکل‌گیری شهرها و به تبع آن نظام شهری پرداخته شده می باشد.

 

4-3-6-1- عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نظام شهری در فضای جغرافیایی هر منطقه، انعکاسی از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شکل روابط اجتماعی افراد و گروههای انسانی می باشد. همچنین پیوند استقرار گروههای انسانی و روابط متقابل بین آنها به استحکام تشکیلات منطقه کمک کرده و به آن قوت می‌بخشد. هر قدر نواحی جغرافیایی از رشد اقتصادی برتر بهره‌مند باشند، به همان اندازه بافت و ساختار منظمی از نظام شهری ایجاد شده که وظایف را از واحدهای بزرگ شهری تا کوچکترین مراکز تجمع انسانی با نظم خاصی انتقال می دهند.

بایستی گفت که اکثر شهرهای مازندران دارای خصوصیات مشترک اقتصادی هستند. این شهرها از غرب به شرق در تابعیت فعالیت های کشاورزی و روستاهای پیرامون خود قرار دارند. البته شایان ذکر می باشد که تمامی شهرهای واقع در مسیر جاده اصلی کناره تحت تأثیر اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری نیز واقع شده اند، هر چند این تأثیر در مناطق گوناگون متفاوت می باشد اما در تمامی استان قابل نظاره می باشد.

به گونه کلی فعالیت های اقتصادی شهرهای مازندران بر ساختار آنها تأثیر چشمگیری دارد. شهر ساری با در نظر داشتن اینکه مرکز اداری استان می باشد، دارای عملکرد غالب خدماتی بوده و سایر شهرهای بزرگ ناحیه مانند بابل، آمل، قائم شهر و بهشهر دارای عملکرد خدماتی و صنعتی و شهرهای کوچک نیمه شرقی استان دارای عملکرد خدماتی- کشاورزی می باشند. در نواحی مرکزی استان شهرهای واقع در شهرستان سوادکوه دارای تأثیر‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی و ناحیه غربی تمامی شهرها دارای عملکرد خدماتی در ترکیب با کشاورزی می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه