شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

طبق نمودار 4-1  که سلسله مراتب شهری تئوریک تمرکز گرا، تمرکز زدا و واقعی استان مازندران را در سال 1375 نشان از بالاتر بودن خط همبستگی لگاریتمی رتبه – اندازه تعدل یافته نسبت به الگوی رتبه-اندازه زیپف می باشد. بعضی از ویژگی های این سلسله مراتب شهری استان عبارتند از :

  • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه دوم تا پنجم (آمل ، بابل ، قائمشهر و بهشهر) استان مازندران بسیار نامنظم بوده و با هر دو الگوی تئوریک ترسیم شده فاصله دارد .
  • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه هفتم (بابلسر) تا هیجدهم ( کتالم و سادات محله) تقریبا” بر الگوی “رتبه- اندازه” تعدیل یافته منطبق می باشد .
  • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه بیستم(رستمکلا) تا بیست و پنجم (پل سفید) تقریبا” بر الگوی “رتبه- اندازه” منطبق می باشد .
  • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه نوزدهم تا سی و سوم بدون هیچ ارتباطی با الگوهای تئوریک ترسیم شده نوعی همبستگی معکوس ملایم می باشد که در دو رتبه سی و چهارم و سی و پنجم به همبستگی معکوس شدید تبدیل می گردد .

در سال1385 بغیر از شهر ساری که الگوی “رتبه – اندازه” براساس آن تنظیم می گردد، فقط 11 شهر نسبت به این الگو دارای کسری جمعیت بودند و 23 شهر دیگر این استان نسبت به الگوی”رتبه – اندازه” دارای اضافه جمعیت هستند. در این سال بغیر از شهرهایی که نسبت به الگوی “رتبه – اندازه” دارای اضافه جمعیت هستند،  کمترین کسری جمعیت شهرهای استان مازندران نسبت به الگوی “رتبه – اندازه” به شهر رتبه 25 ( پل سفید) با 3/2 %  کسری و بیشترین کسری هم به شهر رتبه 35 (آلاشت) با 4/92% کسری مربوط می گردد. در مجموع در سال 1375در استان مازندران بغیر از شهرهای رتبه 34(رینه) و 35 (آلاشت) که نسبت به الگوی رتبه – اندازه بیش از 50% کسری جمعیت دارند، شهرهای رتبه های بیست و پنجم (پل سفید)، بیست و ششم (مرزن آباد)، بیست و هفتم (علمده)، بیست و هشتم (کلاردشت)، بیست و نهم (کلارآباد)، سی ام (چمستان)، سی و یکم (نشتارود)، سی و دوم (کیاکلا) و سی و سوم (کیاسر) دارای کسری زیر 40% هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه