سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار قومی، تاریخی و سیاسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه طریقه شکل گیری شهرها و نظام شهری استان در نیم قرن اخیر نشان می دهد که به غیر از چند شهر بزرگتر استان که دارای قدمت و سابقه طولانی مدنیت می باشند، اکثر شهرهای مازندران در نتیجه تبدیل نقاط روستایی به شهر به وجودآمده اند. از یک سو فاصله نسبی بعضی از نقاط روستایی از مراکز شهری و داشتن حوزه نفوذ قابل توجه طبیعی و خود جوش، زمینه رشد اینگونه نقاط را فراهم ساخته و از سوی دیگر فواصل نزدیک بعضی از آنها نسبت به یکدیگر موجب ادغام چند روستا و نتیجتاً رشد فضایی آنها شده می باشد. این پدیده بیشتر در خصوص بعضی از شهرهای کوچک بخش جلگه ای استان مصداق دارد. اما به نظر می رسد در نقاط کوهستانی، تأثیر عوامل سیاسی و سیاست های برنامه ریزان و مسئولان کشور موجبات تبدیل نقاط روستایی به شهر را فراهم ساخته می باشد.

از طرف دیگر ساختار سیاسی و اداری کشورها نیز می توانند به دو صورت بر نظام شهری حاکم بر پهنه سرزمینی(ملی- استانی) تأثیر گذار باشد.

الف) آگاهانه و ارادی

ب) غیر آگاهانه و غیر ارادی

پس وجود یا عدم وجود سیاست های خاص در هر یک از زمینه های اصلی می تواند تغییرات مهم و قابل توجهی بر ساختار نظام شهری هر منطقه به وجود آورد. مطالعه ها نشان می دهد که ساختار فعلی نظام شهری استان و احتمالاً جهت گیری آینده آن تحت تأثیر چهار سیاست اصلی قرار دارد:

الف) تخصیص منابع و اعتبارات

ب) افزایش تعداد شهرها و تقویت شهر ساری

ج)تقویت و گسترش صنعت گردشگری

د) توسعه شبکه حمل و نقل

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد