سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

– تأثیر مرکز استان بر مناطق پیرامونی

شهرساری به عنوان مرکز استان مازندران از سابقه تاریخی قابل توجهی برخوردار بوده و در تمامی دوره‌های تاریخی به غیر از در معدود دوره‌هایی که آمل و بعضاً بابل مرکز ناحیه بوده اند غالباً مرکزیت اداری-سیاسی ناحیه و منطقه را بر عهده داشته می باشد. این عامل را شاید بتوان برترین مزیت و ویژگی این شهر برای تآثیر گذاری بر کل پهنه استان خطی شکل که نواحی غربی آن گرایش‌های اقتصادی و اجتماعی به استان های مجاور را از خود نشان می دهند بر شمرد. شهر ساری به عنوان شهری پرجمعیت، مرکز شهرستان و مرکز استان با در نظر داشتن مجموع شاخص‌های مورد مطالعه، به لحاظ فضایی در پهنۀ سه گانه زیر تأثیرات موضوعی مختلفی را بدین تبیین گذاشته می باشد.

    سایت منبع

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • محدوده بلافصل؛(شامل شهرستان ساری و بخش های دودانگه-چهاردانگه-میاندرود و کلیجان ذستاق و مرکزی).

تأثیرات شهر ساری در این پهنه تأثیرات همه جانبه اداری- سیاسی، اقتصادی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. پیوندهای موضوعی متفاوت و پر قدرتی بین نقاط روستایی و شهری این شهرستان با شهر مرکز استان هست. هر چند این پیوندها در نواحی بلافصل شهر و نیز نواحی شمالی شهر و شهرستان بیشتر از نواحی جنوبی آن می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد