عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

در سال 1390 نسبت به سال 1385 داشته نزدیک شدن خط همبستگی نرمال “رتبه – اندازه” ترسیم شده برای الگوهای تئوریک “رتبه- اندازه” و نوع تعدیل یافته اش می باشد. در ادامه به بعضی از ویژگی های این سلسله مراتب شهری تصریح می گردد :

 • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه های اول (ساری)، دوم (آمل) و سوم (بابل) نسبت به یکدیگر همبستگی بیسار کمی دارند و با اضافه شدن لگاریتم رتبه این شهرها لگاریتم اندازه آنها تقریبا” در همان سطح می ماند. اما این همبستگی برای شهرهای رتبه چهارم (قائمشهر) و پنجم(بهشهر) تبدیل به همبستگی معکوس شدید می گردد، بطوریکه در ادامه شهرهای رتبه ششم(نکا) و هفتم(بابلسر) از الگوی “رتبه- اندازه” تعدیل یافته عبور کرده و تقریبا” بر الگوی “رتبه- اندازه” زیپف منطبق می شوند.
 • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه هشتم (چالوس) تا هجدهم ( کتالم و سادات محله) تقریبا” بر الگوی “رتبه- اندازه” تعدیل یافته منطبق می باشد .
 • یکی از ویژگی های مهم سلسله مراتب شهری استان مازندران در سال 1390 این می باشد که خط رتبه – اندازه واقعی شهرهای استان هیچگاه بر الگوی تئوریک “رتبه- اندازه” منطبق نشده می باشد .
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • همبستگی لگاریتمی بین رتبه و اندازه شهرهای رتبه بیستم (عباس آباد) تا سی و نهم (نشتارود) بدون هیچ ارتباطی با الگوهای تئوریک ترسیم شده، نوعی همبستگی معکوس ملایم می باشد که با همبستگی لگاریتمی الگوهای تئوری موازی می باشد، اما از رتبه چهلم (کله بست) به بعد این همبستگی معکوس ملایم تبدیل به همبستگی معکوس شدید می گردد.

تعادل فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در شبکه شهری استان مازندران

شاخص آنتروپی توزیع فضایی تعداد شهرها در  استان مازندران براساس طبقات جمعیتی در سال های 1375 ، 1385 و 1390 بترتیب 93/0 ، 83/0 و  87/0  بوده در صورتیکه  آنتروپی توزیع فضایی استقرار جمعیت استان در این سال ها بترتیب 72/0 ، 77/0 ، 85/0  بوده می باشد. اندازه تعادل فضایی تعداد شهرها و استقرار جمعیت در این استان دارای چند ویژگی می باشد که مانند آنها عبارت می باشد از ؛

 • توزیع فضایی تعداد شهرها در استان مازندران در سال های 1375 ، 1385و 1390 متعادل تر از توزیع فضایی استقرار جمعیت در طبقات جمعیتی مختلف این استان می باشد.
 • طریقه توزیع فضایی تعداد شهرها در استان مازندران از سال 1375 تا 1385 روندی تمرکزگرا می باشد در صورتیکه طریقه توزیع استقرار جمعیت شهری در این دوره روندی تمرکز زدا می باشد و بیشتر به سمت تعادل فضایی پیش می رود .
 • سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
 • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
 • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
 • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه