سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

توزیع جمعیت بر حسب طبقات ارتفاع نشان می دهد که پهنه صفر تا 100 متر متراکم ترین و پر جمعیت ترین محدوده در سطح استان می باشد، بطوری که تراکم نسبی جمعیت در این پهنه حدود 06/7 نفر در هر هکتار می باشد. بر روی این پهنه تعداد 16 شهر با جمعیتی در حدود 991444 نفر که 31 درصد از نقاط شهری و 59 درصد از جمعیت شهری را دربر می گیرد زندگی می کنند که حاکی از تراکم زیاد جمعیت بر روی این پهنه می باشد. پهنه فوق قسمت های میانی و بالادست جلگه مازندران را پوشش می دهد که شامل رسوبات میان دشتی و بالا دشتی و مخروط افکنه رودخانه های بزرگ و دشت سرهاست. بافت مناسب خاک، همواری نسبی زمین، دسترسی به سفره مناسب آب زیرزمینی و حفظ فاصله از سواحل ماسه ای دریا و اراضی پایین دست جلگه که اکثراً خاک ها دارای بافت سنگین و زهدار هستند، مانند پتانسیل های طبیعی در این پهنه می باشد که موجب جذب جمعیت شده می باشد.  مقایسه تعداد جمعیت و سکونتگاه و تراکم نسبی جمعیت بین طبقه ارتفاعی مزبور با طبقه ماقبل آن(27- تا صفر متر) و طبقه مافوق آن (100 تا 200 متر) افت یکباره و ناگهانی جمعیت در طبقه بالاتر و فراوانی شهرهای کوچک در طبقه پایین تر را نشان می دهد.

طبقه ارتفاعی 27- تا صفر[1] متر با مساحتی معادل 257191 هکتار در حدود 8/10 درصد از کل مساحت استان را در بر گرفته می باشد که با مساحت طبقه صفر تا 100 متر(6/12 درصد از کل مساحت استان) تفاوت چندانی ندارد. با این حال تراکم نسبی جمعیت در سطح آن حدود 77/3 نفر در هر هکتار می باشد. به این ترتیب نواحی ساحلی و جلگه های پست که حاوی رسوبات پایین دشتی هستند نسبتاً تراکم کمتری دارند و این مسأله نشان می دهد که اقتصاد کشاورزی در جلگه مازندران بر اقتصاد دریا- تفوق بیشتری دارد و منابع آب و خاک مناسب که درپهنه صفر تا 100 متر پراکنش دارند از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و باعث جذب جمعیت بیشتر شده اند. در طیف ارتفاع 27- متر تا صفر متر تعداد نقاط شهری به 22 نقطه با 613722 نفر جمعیت می رسد. گرچه تعداد نقاط شهری بیشتر از طیف ارتفاعی بالاتر از خود می باشد، لیکن این شهرها اکثراً کوچک و کم جمعیت هستند. بطور کلی در این طیف ارتفاع که نواحی ساحلی و جلگه‌ای پست با رسوبات پایین دشتی را شامل می گردد جمعیتی در حدود 1002527 نفر زیست می کنند که 6/32 درصد از کل جمعیت استان می باشد. چنانچه سطح جلگه خزر را با تراز ارتفاعی 100 متر لحاظ کنیم که به تقریب انطباق زیادی با اراضی جلگه ای داشته و در نقطه عطف جلگه با کوهپایه و کوهستان می باشد،

[1] . مقصود از این طبقه، ارتفاع بین1-  تا  -27 (زیر صفر) می باشد

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه