سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

 فهرست شاخص های اقتصادی: از دید بسیاری از محققان، توسعه ی پایدار حل چالش بین ابعاد اقتصادی و طبیعی می باشد ( Atkinson, 1995: 5 Pearce and). بسیاری از مؤلفه های مرتبط با کیفیت زیست جوامع اعم از روستایی و شهری تحت تأثیر عوامل اقتصادی قرار دارند. یک سیستم اقتصادی پایدار بایستی ازعهده ی تأمین و تولید کالاها و خدمات در طی زمان برآید(هریس، 1383: 43). هم پایداری اجتماعی و هم پایداری زیست محیطی به نظام فعالیت اقتصادی نیاز دارند که با آنها سازگار باشد و شبکه ی اکولوژیک و شبکه ی اجتماعی را تخریب نکنند. به طوری که انجمن کانادایی بهداشت عمومی اظهار کرده می باشد که توسعه ی انسانی و موفقیت های بالقوه ی بشر به شکلی از فعالیت های اقتصادی نیاز دارد که هم برای نسل حاضر و هم برای نسل های آینده از نظر اجتماعی و زیست محیطی پایدار باشد(Hancock,2001: 201).

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بدون شک، ویژگی های اقتصادی شهرهای کوچک استان به صورت های مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر فرایندها و روندهای اقتصادی موجود در سطح استان قرار گرفته و متحول می شوند.

در این مطالعه، تعداد 32 نماگر اقتصادی به پاسخ دهندگان برای ارزیابی معرفی گردید و در نهایت تعداد 14 شاخص برای ارزیابی پایداری اقتصادی شهرهای کوچک استان مازندران به تبیین جدول زیر استخراج گردید. متوسط ارزش شاخص های اقتصادی برابر69/7 امتیاز می باشد و دامنه ی اختلاف ارزش شاخص ها نیز برابر 3 می باشد که نشان از تقارب آراء نخبگان در ارتباط با شاخص های منتختب پایداری اقتصادی در شهرهای کوچک استان مازندران می باشد.(جدول3-8)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه