سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

فهرست شاخص های اجتماعی- فرهنگی:

 در فرایند توسعه پایدار، تأثیر پایداری اجتماعی و فرهنگی در تحقق اهداف توسعه پایدار بسیار پراهمیت می باشد. پایداری نظام اجتماعی به معنای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه منابع انسانی و در نهایت خودتوانی اجتماعات محلی برای غلبه بر چالشها و مسائل درونی و واکنش در برابر تغییرات بیرونی و مدیریت حفظ ارزش هاست. در این معنا اهداف اجتماعی توسعه پایدار در مضامینی زیرا فرصت های برابر(درون و بین نسلی)، توانمندسازی، ارتقای کیفیت زندگی، کرامت و حقوق انسانی، فقرزدایی، تنوع فرهنگی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ظرفیت سازی نهادی، امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری، رفاه اجتماعی و تعلق خاطر مکانی به شکلی گسترده مورد تأکید قرار گرفته می باشد(پورطاهری و همکاران، 1388: 2). در رویکردهای جدید توسعه ای، محیط ذهنی- ادراکی و در نتیجه آن، رفتار جوامع یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر پایداری یا ناپایداری فضاهای جغرافیایی به شمار می رود. لذا، تحلیل ویژگی های اجتماعی-فرهنگی از ارزش بالایی در درک عوامل مؤثر بر پایداری برخوردار می باشد(یاری، 1390: 127). بر این اساس، فهرستی ازشاخص های پایداری اجتماعی- فرهنگی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت از بین فهرست شاخص های معرفی شده به نخبگان، تعداد 24 شاخص به تبیین جدول شماره 4-9، انتخاب گردیدند. متوسط ارزش شاخص های اجتماعی- فرهنگی برابر 71/7 امتیاز می باشد و دامنه ی اختلاف ارزش شاخص ها برابر 3 می باشد که نشان از اختلاف حداقلیدول3. فهز بین آراء نخبگان در این حوزه پایداری اجتماعی- فرهنگی شهرهای کوچک استان مازندران می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه