عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش شناسی تحلیل داده های پایداری

اطلاعات گردآوری شده از طریق روش های پیمایشی و اسنادی مرتبط با هر کدام از شاخص ها، معیارها و مولفه ها در ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی پس از طبقه بندی جهت آماده سازی برای وارد کردن به مدل های سنجش پایداری(مدل بارومتر پایداری و مدل پرسکات و آلن) در چند مرحله به تبیین زیر مورد پردازش قرار می گیرند:

    سایت منبع

  • تهیه جدول داده های خام: در این مرحله داده های اولیه که از طریق روشهای اسنادی و میدانی جمع آوری شده اند، در یک جدول و با در نظر داشتن شاخص ها طبقه بندی می گردند.
  • تهیه جدول داده های همسو: بعضی از شاخص های موجود در جدول داده های خام با هم همسو نیستند. به گونه مثال، نرخ اشتغال شاخصی مثبت بوده که ارزش بالای آن واجد ارزش می باشد و نرخ بیکاری شاخصی منفی می باشد که ارزش کمتر آن مد نظر می باشد. لذا از طریق معکوس کردن شاخص های منفی تمام داده ها همسو می شوند. در جدول داده های همسو در این پژوهش ارزش بیشینه هر شاخص مطلوبترین حالت آن شاخص به شمار می رود.
  • تهیه جدول داده های هم مقیاس: هر کدام از شاخص های موجود در جدول داده ها دارای واحد متفاوتی هستند؛ لذا بایستی از طریق بی مقیاس کردن آنها امکان مقایسه و مطالعه تطبیقی آنها را فراهم آورد. در این مطالعه از طریق روش بی مقیاسی فازی شاخص های موجود بی مقیاس شده اند.

در این فرمول که برای بی مقیاس کردن شاخص های با جنبه مثبت به کار می رود برابر ارزش شاخص iام، برابر کمینه شاخص iام و برابر بیشینه شاخص iام می باشد.

 

در این فرمول نیز که برای بی مقیاس کردن شاخص های با جنبه منفی به کار می رود برابر ارزش شاخص iام، برابر کمینه شاخص iام و برابر بیشینه شاخص iام می باشد.

  • تهیه جدول داده های نهایی: یکی از مهمترین گام های تحلیل شاخص ها محاسبه ارزش نهایی هر شاخص می باشد که این کار از طریق اعمال اندازه ارزش هر کدام از شاخص ها که در مرحله استخراج شاخص ها بدست آمده اند، می باشد. بدین مقصود، در این مرحله ارزش هر شاخص در ضریب اهمیت آن که از طریق نظرسنجی از نخبگان بدست آمده می باشد، ضرب شده می باشد. داده های بدست آمده ارزش واقعی و نهایی مربوط به هر شاخص را در ابعاد مختلف نشان می دهد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه