سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

در این فصل، ضمن معرفی ویژگی های کلی جغرافیایی و تأثیر عوامل طبیعی در شکل گیری و استقرار شهرهای استان، چند بعد و ساختار اصلی شهرهای استان با تأکید بر تأثیر و جایگاه شهرهای کوچک مطالعه خواهند گردید که عبارتند از: تحلیل ساختار جمعیت، نظام سلسله مراتب شبکه شهری، تعادل فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در شبکه شهری استان مازندران، سطح بندی شهرهای استان مازندران بر حسب کارکردهای مختلف.

4-1- مطالعات طبیعی استان

4-1-1- جایگاه جغرافیایی استان

استان مازندران در شمال ایران، بین عرض جغرافیایی حداقل 35 درجه و 47 دقیقه و حداکثر 36 درجه و 35 دقیقه شمالی و در طول جغرافیایی حداقل 50 درجه و 34 دقیقه و حداکثر 54 درجه و 10 دقیقه شرقی از نصف‌النهارگرینویچ واقع شده می باشد. پهنه سیاسی- اداری این استان از شمال به دریای خزر، از جنوب به استان‌ تهران، از جنوب شرقی به استان سمنان، از جنوب غربی به استان قزوین و از غرب و شرق به ترتیب به استان‌های گیلان و گلستان محدود می گردد شکل(4-1). فاصله شهر ساری تا مراکز استان‌های همجوار یعنی تهران، سمنان، قزوین، رشت و گرگان به ترتیب 250 ، 201 ، 400 ، 380 و 131 کیلومتر می باشد.

براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1390، این استان دارای 19 شهرستان،

سایت منبع

53 شهر، 46 بخش، 1128 دهستان و 3138 آبادی بوده که از این تعداد، 2976 روستا
( 3/86 درصد ) دارای سکنه و 162 روستا ( 1/5 درصد ) خالی از سکنه می باشندشکل(4-2). شهرستان‌های بابل و تنکابن به ترتیب با 7 و 5  شهر دارای بیشترین و شهرستان‌های نکا و میاندرود، گلوگاه و فریدونکنار با 1 شهر دارای کمترین تعداد شهرها در مقایسه با سایر شهرستان‌ها می‌باشند. همچنین شهرستان بابل با 692 آبادی دارای بیشترین و شهرستان های گلوگاه و فریدونکنار با 26 آبادی دارای کمترین تعداد آبادی در مقایسه با سایر شهرستان‌ها می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه