عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

تأثیر عوامل طبیعی در استقرار و توزیع سکونتگاههای شهری استان

مطالعه های صورت گرفته  از ویژگی های اقلیمی وژئومورفولوژیکی استان مازندران در بزرگ مقیاس حاکی از تأثیر بلامنازع رشته کوههای البرز با طریقه شرقی-غربی و وجود دریای مازندران به عنوان  منبع عظیم رطوبت محلی در سیمای اکولوژیک و توزیع و پراکنش جمعیت های انسانی ساکن در این خطه دارد. از این منظر تمامی اکوسیستمهای طبیعی شکل گرفته در استان بر اساس ماهیت اقلیمی و ژئومورفولوژیکی خود طبقه بندی می شوند. به تعبیری، دقیق ترین و مناسب ترین گونه بندی از شیوه پراکنش ونحوه استقرار هر یک از عوامل طبیعی یا بشر ساخت مبتنی بر ویژگی های طبیعی می باشد.

اکوسیستم های دریایی-ساحلی و اکوسیستم های جلگه ای یا دشتی در نواحی پست و کم ارتفاع، اکوسیستم کوهپایه و تپه ماهوری و اکوسیستم های دره ای-رودخانه ای در نواحی نیمه مرتفع و مشرف برجلگه و اکوسیستم های جنگلی و کوهستانی در نواحی مرتفع، هر یک به فراخور جایگاه جغرافیایی که دارند در خلق چشم انداز ها وخرده نواحی شکل گرفته در استان مازندران تأثیر اولیه و بارزی دارند.

به تعبیری دیگر می توان گفت که شرایط طبیعی تأثیر بارزی در نحوه پراکنش جمعیت و استقرار شهرها در استان داشته می باشد. به عنوان مثال مساعدت محیط جلگه ای از قبیل تشکیل لایه خاک، وجود رسوبات آبرفتی با آبخوان های مناسب که تغذیه کاملی از رودخانه های بالادست  خود می شوند و سطح هموار جلگه با شیب کمتر از 2 درصد، محیط زیست مناسبی برای استقرار و سکونت فراهم ساخته می باشد. مساعدت های محیط طبیعی در سطح جلگه به گونه ای می باشد که متراکم ترین سکونتگاههای انسانی و بیشترین جمعیت استان در سطح جلگه استقرار یافته اند.

در این بخش تأثیر و اهمیت هر یک از عوامل طبیعی در نحوه پراکنش شهرها و توزیع جمعیت این شهرها بصورت جداگانه تشریح می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه