سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

گام هفتم: استخراج شاخص های نهایی برای سنجش و ارزیابی پایداری

الف- فهرست شاخص های زیست محیطی: موضوع پایداری زیست محیطی طی سه دهه پایانی قرن بیستم به گونه ویژه ای مورد توجه بسیاری از افراد بخصوص محققین و دولتها بوده و از آنجایی که شهرها امروزه بعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر پایداری زیست محیطی به شمار می طریقه تقاضا برای توسعه پایداری شهری و شهرهای پایدار مهمترین چالش فراروی بشریت در قرن بیستم و یکم می باشد. از آنجا که هرگونه فعالیتی برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه انسانی در محیط زیست تحقق می یابد، لذا وضعیت محیط زیست و منابع آن از نظر پایداری یا ناپایداری بر فرآیند توسعه تأثیرگذار خواهد بود. بر این اساس، هر بحثی درمورد توسعه بدون در نظر داشتن مفهوم پایداری زیست محیطی، ناتمام تلقی می گردد. با این اوصاف اگر توسعه پایدار هدف نهایی ما به شمار رود و پایداری زیست محیطی شرط لازم برای تحقق توسعه پایدار باشد، در این صورت ما نیازمند ابزار و روش‌هایی هستیم تا به کمک آنها بتوانیم حرکت به سوی پایداری زیست محیطی را اندازه بگیریم (بریمانی،127:1389 ). شاخص ها به عنوان واژه های دارای مفهوم ضمنی، وسیله ای هستند که ارزیابی پیشرفت های آینده را فراهم می آورند و از طرفی دیگر، مقصد و هدف را اظهار می کنند(Patrick,2002: 5). شاخص ها معمولا ارزیابی عددی هستند که اطلاعات کلیدی در مورد سیستم های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی را ارائه می دهند. آنها فراتر از داده های ساده روندها یا روابط علت و معلولی را نشان دهند. بر این اساس در ارتباط با موضوع مورد بحث در این مطالعه، فهرستی از  شاخص های پایداری زیست محیطی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت تعداد 16  شاخص به تبیین جدول 3-6 انتخاب شدند. متوسط ارزش نهایی شاخص های محیطی- اکولوژیک برابر7.47 امتیاز می باشد. دامنه ی اختلاف ارزش شاخص ها برابر 2.5 می

باشد که نشان از اختلاف حداقلی در ارتباط با توافق بر روی شاخص های پایداری زیست محیطی در شهرهای کوچک می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه