سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

ضریب شهرنشینی در سال 1390 حدود 7/54 درصد بوده که در مقایسه با سال 1375 (6/48 درصد) افزایش داشته می باشد جدول(4-4). تبدیل بعضی نقاط روستایی به نقاط شهری و نیز پیوستن نقاط روستایی حاشیه شهرها به مناطق شهری مانند مهم‌ترین این امر می‌باشد. همچنین محدودیت امکانات شغلی در فعالیت‌های غیرکشاورزی، تقسیم اراضی کشاورزی به مساحت‌های کوچکتر و تورم نیروی کار در این بخش موجب شده فعالیت کشاورزی به‌تدریج از صرفه اقتصادی لازم برخوردار نباشد. از طرف دیگر جاذبه‌های شهری و سطوح بالای درآمدی در مقایسه با سطوح درآمدی پایین در روستاها و همچنین تمایل به تحصیل قشر جوان روستایی در دانشگاه‌ها و عدم ‌بازگشت تحصیلکرده‌ها به روستا به ‌امید کسب درآمد بیشتر در شهرها، موجبات افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها را فراهم ساخته می باشد.

– تحلیل نظام شهری استان و جایگاه شهرهای کوچک استان

4-3-1- تحلیل پراکندگی جمعیت شهری استان بر حسب اندازه گروه های جمعیتی

جهت شناخت اندازه گروههای جمعیتی، در یک تقسیم بندی شهرهای استان را می توان به 7 گروه جمعیتی ذیل تقسیم نمود:

گروه اول : سکونتگاههای شهری با جمعیت کمتر از 5 هزار نفر

گروه دوم : سکونتگاههای شهری با جمعیت بین 5 هزار نفر تا 10 هزار نفر

گروه سوم : سکونتگاههای شهری با جمعیت بین 10 هزار نفر تا 25 هزار نفر

گروه چهارم : سکونتگاههای شهری با جمعیت بین 25 هزار نفر تا 50 هزار نفر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گروه پنجم : سکونتگاههای شهری با جمعیت بین 50 هزار نفر تا 100 هزار نفر

گروه ششم:  سکونتگاههای شهری با جمعیت بین 100 هزار نفر تا 250 هزار نفر

سایت منبع

گروه : سکونتگاههای شهری با جمعیت بیشتر از 250,000 نفر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد