سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

  • شهرهای گروه سوم(10,000 تا 25,000 نفر)

در میان  شهرهای استان مازندران 9 شهر دارای جمعیتی بین 10 تا 25 هزار نفر می باشند. پرجمعیت ترین شهر این گروه نور و کم جمعیت ترین آن خلیل شهر می باشد که به ترتیب جمعیتی برابر 22978و 10140نفر را به خود اختصاص داده اند. این گروه با جمعیتی برابر 133311 نفر، 8/7 درصد از جمعیت شهری استان را در خود جای داده و متوسط جمعیت در آن برابر 14812 نفر می باشد. (جدول4-7)

سایت منبع

از لحاظ مکان گزینی جغرافیایی، 4  شهر نور، عباس آباد، شیرود و کتالم و سادات شهر، و در نوار ساحلی و در قسمت غرب استان استقرار یافته اند که اکثر این شهرها دارای سابقه تاریخی قابل توجهی می باشند.  شهرهای، خلیل شهر و رستم کلا در قسمت های شرقی استان جای گرفته اند. جنوبی ترین شهر این گروه زیراب از شهرستان سوادکوه می باشد. شهرهای مذکور بیشتر در ساحل و جلگه و بعضاً در دره استقرار یافته اند.نقشه شماره(4-6)

  • شهرهای گروه چهارم( 25,000 تا 50,000 نفر)

تعداد 8 شهر از شهرهای مازندران در این گروه جمعیتی قرار دارند. پرجمعیت ترین شهر این گروه چالوس و کم جمعیت ترین آن امیر کلا(بابل) می باشد که به ترتیب جمعیتی معادل 47881 و 28086 نفر را به خود اختصاص داده اند. متوسط جمعیت شهرهای گروه چهارم، 36757 نفر می باشد. شهرهای این گروه با جمعیتی برابر 294062 نفر، 4/17 درصد از جمعیت شهرنشین استان را در خود جای داده اند. جدول(4-8)

از لحاظ جایگاه جغرافیایی و توزیع فضایی، اکثر شهرهای مذکور بیشتر در نیمه شمال و شمال غربی استان استقرار یافته اند. شهرهای رامسر، تنکابن، محمودآباد و فریدونکنار که همگی دارای سابقه تاریخی به لحاظ شهرنشینی می باشند در حاشیه ساحل قرار دارند. امیرکلا، جنوبی ترین شهر این گروه می باشد نقشه شماره(4-7).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد