عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

توزیع و استقرار سکونتگاههای شهری استان بر اساس منابع آبی

توزیع جمعیت و نحوه استقرار شهرهای استان ارتباط مستقیم و ارتباط تنگاتنگ آنها را با منابع و شبکه آبی نشان می دهد. این وابستگی به قدری واضح می باشد که هیچ نقطه یا سکونتگاهی را نمی توان جدای منابع آب مورد مطالعه قرار داد. بطور کلی استقرار خطی شهرها در امتداد دره های اصلی و شبکه رودخانه ها که نحوه استقرار دره ای-رودخانه ای را نمایان می سازد برای تمام نقاط سکونتگاهی در محدوده کوهستانی و مرتفع نظاره می گردد.

در ناحیه جلگه و در سطح دشت نیز استقرار شهرها بر اساس شبکه آبهای سطحی و سفره های آب زیر زمینی نیز قابل توصیف می باشد. بطوری که تقریبا تمام آنها در دهانه رودخانه های بزرگ و بر روی مخروطه افکنه ها شکل گرفته اند. شهرهای آمل، قائم شهر، تنکابن، ساری، نکا، رامسر، چالوس، بابل، زیراب و بابلسر و خیلی از شهرهای دیگر استان هر یک در حاشیه یکی از رودخانه بزرگ قرار گرفته و یا رودخانه از داخل این شهرها عبور می کند. مهمترین علت عدم شکل گیری نقاط شهری در فاصله رویان تا نوشهر نیز نبود جریان رودخانه ای مهم در این ناحیه می باشد. این پهنه جزء شمالی ترین قسمتهای منطقه حفاظت شده البرز مرکزی نیز می باشد.

الف) نحوه استقرار بر اساس شبکه آبهای سطحی

به مقصود مطالعه نحوه استقرار شهرها و نشان دادن ارتباط آنها با شبکه آبهای سطحی، فاصله از 300 تا 1000 متر در اطراف رودخانه های اصلی مورد مطالعه قرار گرفته اند. این مطالعه نشان می دهد که از 53 نقطه شهری موجود در استان تعداد 31 شهر با جمعیتی در حدود 854000 نفر که 50 در صد از کل جمعیت شهرنشین استان را شامل می شوند در کنار رودخانه های بزرگ قرار گرفته و یا رودخانه از داخل این شهرها عبور می کند. 15 شهر در فاصله  صفر تا 300 متری، 8 شهر در فاصله 300 تا 500 متر و 7 شهر در فاصله 500 تا 1000متری از رودخانه استقرار یافته اند. لذا می توان گفت که شبکه رودخانه ای در شکل گیری نقاط شهری و پیشینه تاریخی آنها تأثیر مهم و اولیه داشته می باشد. بجز نقاط شهری که اخیراً شکل گرفته و یا به سبب جمعیت در حال حاضر واجد ویژگیهای شهری هستند می توان گفت هیچ یک از شهرهای بزرگ و با قدمت در این استان در فاصله بیش از یک کیلومتر با رودخانه نبوده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد