عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نواحی پیرامونی مجاور؛ این گروه خود قابلیت تقسیم به دو دسته الف و ب را دارا می باشد که تفاوت های بعضاً متفاوتی را در بعضی جنبه ها نسبت به هم دارند:

یک) نواحی پیرامونی مجاور دسته الف؛ (شامل شهرستان های مجاور نظیر نکا، میاندرود، قائمشهر، سوادکوه و جویبار). تأثیرات شهر ساری در این پهنه در درجات مختلف شامل تأثیرات اداری-سیاسی، اقتصادی، خدماتی و اجتماعی می باشد. پیوندهای مختلف اجتماعی- اقتصادی با قدرت و جهت متفاوت بین نقاط شهری و روستایی شهرستان های برشمرده با شهر مرکز استان مستقر می باشد[1].

دو) نواحی پیرامونی مجاور دسته ب؛ این نواحی که در مجاورت شهرستان های دسته الف برشمرده واقع هستند و فاصله ای زمانی بیشتر ازنیم ساعت را شامل می گردند شامل شهرستان های گلوگاه و بهشهر در سمت شرق و شهرستان های بابلسر و بابل در غرب می باشند. تأثیرپذیری این پهنه بیشتر اداری- سیاسی، اقتصادی و خدماتی می باشد.

    سایت منبع

  • نواحی پیرامونی دوردست؛
  • این نواحی(شهرستان ها) بسیار گسترده بوده و نواحی غربی استان را از آمل و محمودآباد تا رامسر در بر می گیرد. این شهرستان ها را می توان با در نظر داشتن نوع و اندازه تأثیرپذیری متفاوتی که از مراکز استان دارند در سه دسته الف، ب و ج تعریف نمود.

دسته الف: شامل شهرستان های محمودآباد و آمل می باشد که در جوار غربی شهرستان های بابلسر و  بابل واقع شده اند. بیشترین نوع تأثیرپذیری این پهنه از مرکز استان تأثیرات اداری- سیاسی نسبتاً محدود، اقتصادی محدود  و نیز خدماتی محدود می باشد.

دسته ب؛ شامل شهرستان های نور و نوشهر در غرب مجموعه دسته اول بوده که تأثیرپذیری آن بیشتر اداری- سیاسی محدود و نیز اقتصادی محدود می باشد.

دسته ج؛ شامل سه شهرستان انتهایی استان در غرب می باشد که تأثیرات اداری- سیاسی محدود و اقتصادی بسیار محدود و ناچیزی از مرکز استان می پذیرند.

[1] -شهرستان سوادکوه در این گروه نسبت به سه شهرستان دیگر از تأثیرپذیری کمتری در زمینه های اقتصادی و خدماتی برخوردار می باشد. پیش روی پیوند جمعیتی(مهاجرتی) نسبتاً قابل توجهی را با شهرستان و شهر ساری دارد. همچنین شاخص قدرت پیوند این شهرستان با مرکز استان به مراتب(حدود5/3 برابر) کمتر از شهرستان غیر همجوار و ساحلی بابلسر می باشد. استقرار در گونه طبیعی متفاوت(جلگه ساحلی-کوهستان) علت پایه بروز این وضعیت به همراه عامل فاصله بوده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه