عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص خدمات :

شاخص های خدماتی استان شامل 7 شاخص می باشد که بعضی از آنها جنبه فراشهری دارند و بعضی دیگر شامل خدماتی هستند که در داخل نقاط شهری مورد بهره گیری قرار می گیرند.

این شاخص ها عبارتند از :

  سایت منبع

 • بیمارستان
 • دانشگاه
 • هتل و سایر مجتمع های تفریحی و اقامتی
 • دفاتر بیمه
 • دفاتر خدماتی گردشگری
 • خدمات تجهیزات شهر داری ها ( خدمات حمل ونقل زباله و خودروی آتش نشانی)
 • پارک ها عمومی

شاخص اقتصادی

شاخص های اقتصادی به کار رفته در تعیین کارکرد های شهر های استان شامل شاخص های زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • منطقه ویژه اقتصادی و تجاری
 • شهرک صنعتی
 • واحد های صنعتی بزرگ
 • گمرک
 • بورس
 • سیلو
 • مناطق ذخیره نفت
 • تعداد کارگاهها (کلیه فعالیت های مقید به مکان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
 • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
 • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
 • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه