سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های ارتباطی

در این شاخص ها، شهرهای دارای فرودگاه با ارزش 5، بندر با ارزش 4، راه آهن با ارزش 3، ارتباط زمینی باارزش 2 و پایانه ها باارزش 1 مورد توجه قرار گرفتند.

سایت منبع

پس از ارزش گذاری شاخص های مربوطه، تعداد شاخص ها در ارزش مربوطه ضرب گشته و ارزش نهایی هر شاخص در شهر مورد نظر بدست آمده می باشد. در جدول شماره4-22 ارزش نهایی شاخص های بکار رفته در تعیین کارکرد شهرها مشخص گردیده می باشد.

در مرحله آخر، ارزش نهایی شاخص های بکاررفته در هر بخش با همدیگر جمع گردیده و ارزش نهایی بخش های اجتماعی فرهنگی، خدمات، اقتصاد و ارتباطی در هر شهر مشخص گردید و پس از آن بخش های مختلف به همراه شاخص جمعیت و تعداد کار گاه های اقتصادی در 6 سطح مطابق جدول شماره 4-23 تقسیم بندی گردیده اند. همچنین در جدول شماره 4-24 نیز سطح بندی ارزش نهایی بخش ها جهت تعیین کارکرد شهرها مشخص شده می باشد.

نتایج حاصل از جدول مذکور به تبیین زیر می باشد:

الف) رتبه های 1 تا 4 مربوط به شهر های ساری، بابل،آمل و قائمشهر می باشد. این شهرها در شاخصهای مطرح شده  اغلب در سطوح اول و دوم قرار دارند. شهر ساری در تمامی شاخص های مورد نظر در رتبه اول قرار دارد. شهر بابل در شاخص های مربوط به خدمات، اجتماعی و فرهنگی و تعداد کارگاهها(فعالیت های مقید به مکان) در سطح اول و در شاخص های جمعیتی و شاخص اقتصادی در سطح دوم جای دارد. شهر آمل در شاخص های جمعیت، خدمات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و تعداد کارگاهها و شهر قائمشهر در شاخص های جمعیت، اقتصادی و تعداد کارگاهها در سطح دوم قرار دارند. بدیهی می باشد که این شهرها چند کارکردی بوده و تأمین کننده تقاضای سایر شهرهای دیگر می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه