سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

ب) شهرهایی که در سطوح نسبتاً بالاتر و در رتبه های 5 تا 10 قرار دارند، شامل شهرهای بهشهر ، چالوس، نکا، بابلسر، تنکابن و نوشهر می باشند. اغلب این شهرها در 1 شاخص در سطح دوم (شهر بهشهر در شاخص های اقتصادی و ارتباطی و شهر های نوشهر و نکا در شاخص ارتباطی) و در بقیه شاخص ها در سطوح دوم، سوم و چهارم جای دارند. شهر چالوس در شاخص های جمعیت، اجتماعی، فرهنگی و تعداد کارگاه و شهرهای نکا و تنکابن در شاخص جمعیت در سطح سوم و شهر بابلسر در شاخص اجتماعی-فرهنگی در رتبه سوم و شاخص های جمعیت، خدمات، تعداد کارگاه و ارتباطی در سطح چهارم قرار دارند. این شهرها که نسبتأ در سطوح بالای عملکردی واقع اند، گرایشات کمتری به شهرهای رده بالاتر داشته و به نوعی در بعضی شاخص ها خودکفاترند.

ج) شهرهای سطوح پایین تر مانند شهرهایی که در رتبه های 11تا14 قرار دارند، از لحاظ تعداد شاخص های به کار رفته اغلب در سطوح پایین(سطح چهارم وپایینتر) قرار دارند. این شهرها شامل فریدونکنار، رامسر، جویبار و محمودآباد می باشند. شهر رامسر در شاخص اجتماعی-فرهنگی و ارتباطی و شهر محمودآباد در شاخص اقتصادی در سطح سوم قرار دارند. شهر فریدونکنار در شاخص جمعیت، تعداد کارگاه و شاخص ارتباطی و شهر جویبار در شاخص های جمعیت و تعداد کارگاه در سطح چهارم و در بقیه شاخص ها در سطح پنجم و پایین تر جای دارند. این شهرها وابستگی بیشتری به شهرهایی دارند که در رتبه بندی درجه بالاتری داشته اند.

د) شهرهای شیرگاه، پل سفید، چمستان، زیراب وگلوگاه که در رتبه های پایین تر قرار دارند، از بیشترشاخص های مورد نظر برخوردارند اما این شاخص ها اغلب در سطوح پایین تر قرار دارند، این شهرها جزء شهرهای نسبتأ وابسته می باشند که جهت رفع نیاز خود به شهرهای سطوح بالاتر مراجعه می نمایند.

به غیر از شهرهایی که در بند فوق مطرح گردید، سایر شهرها که عموماً ماهیتی روستایی دارند در رتبه های پایین قرار دارند، تعداد شاخص ها در آنها بسیار کمتر و این معدود شاخص ها نیز در سطح پایین(سطوح پنجم وششم) قرار دارند، این شهرها جزء شهرهایی هستند که بسیار وابسته اند و در جهت رفع نیازهای خود به شهرهای سطوح بالاتر مراجعه می نمایند. پس در انتهای جدول مذکور قرار گرفته اند.

سایت منبع

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد