سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

روایی ابزار اندازه گیری

قبل از به کارگیری ابزارهای اندازه گیری لازم می باشد پژوهشگر از طریق علمی نسبت به روا بودن ابزار اندازه گیری مورد نظر اطمینان نسبی پیدا کنند. روایی را عموماً به معنای شایستگی و معنی داری پژوهش، صحت علمی فرایند آن و ارزشمندی و کارایی یافته‌های پژوهش می‌دانند.(عبداللهی، 158:1388). مقصود از روایی این می باشد که مقیاس و محتوای ابزار و یا سوالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد(حافظ نیا ،155:1386). بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. بهره گیری از نظرات کارشناسان و اصحاب فن می‌تواند کمک زیادی به روایی ابزار اندازه‌گیری بنماید. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی‌ارزش سازد. در همین راستا طرح منطقی سوالات جهت پوشش بخش عمده‌ای از موضوع مورد مطالعه و متغیرهای پژوهش، می تواند زمینه روایی مناسب ابزار اندازه‌گیری را فراهم نماید. در همین راستا، در این رساله در تدوین سوالات و مقیاسهای اندازه گیری از گزاره‌های پژوهش(اهداف، سوالات و فرضیه های پژوهش) بهره گیری گردید. همچنین در جهت روایی بالای مقیاس اندازه گیری(پرسشنامه)، پس از تدوین آنها مبتنی برانجام روایی صوری، از نظرات اساتید، صاحب نظران و دانشجویان دکتری ذیصلاح نیز بهره برده گردید که اکثر آنها مناسب بودن گویه‌هارا تأیید نمودند.

3-4- پایایی ابزار اندازه گیری

سایت منبع

پایایی ابزار که از آن به اعتبار و دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می گردد، عبارت می باشد از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر یا صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر نیز اگر مورد بهره گیری قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل گردد. به بیانی دیگر ابزار پایا یا متغیر ابزاری می باشد که خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.(حافظ نیا،155:1386). به بیانی دیگر اگر با بهره گیری از ابزار، اندازه گیری را در یک فاصله زمانی و مکانی با تعداد دیگری از افراد همان آزمون صورت گیرد، نتایج حاصل شبیه به هم و یا نزدیک به هم باشد.

برای اندازه گیری پایایی، از شاخصی به نام ضریب پایایی بهره گیری می گردد. دامنه ی این ضریب بین صفر و 1+ می باشد. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی ابزار اندازه‌گیری و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل می باشد. در این رساله با در نظر داشتن نوع مقیاس اندازه گیری ابزار(مقیاس ترتیبی)جهت اندازه گیری صحت اعتبار درونی ابزار و همسازی گویه ها از روش آلفای کرونباخ بهره گیری گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد