سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

پایداری اجتماعی:

پایداری اجتماعی، مجموعه ای از اقدامات و خط مشی هاست که هدف آن بهبود کیفیت زندگی و دسترسی عادلانه به توزیع حقوق و بهره گیری و تخصیص مناسب محیط طبیعی و مصنوع می باشد، این امر دلالت بر بهبود شرایط زندگی محلی به وسیله کاهش فقر و افزایش رضایت مندی از نیازهای پایه دارد(Pacrion,2009:607).

به گونه کلی پایداری اجتماعی در دو بعد مفهومی مورد توجه قرار گرفته می باشد: عدالت اجتماعی که تصریح به توزیع عادلانه منابع و اجتناب از تکنیک های انحصاری داشته و اجازه می دهد افراد یک جامعه به گونه کامل در جامعه و مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مشارکت دلشته باشند که این امر ارتباط نزدیکی با عدالت محیطی پیدا می کند. در ارتباط با محیط ساخته شده، عدالت اجتماعی به معنای در نظر داشتن ماهیت و وسعت دسترسی به خدمات و امکاناتی می باشد که در منطقه استقرار یافته می باشد. بدین ترتیب، پایداری اجتماعی، شامل طیف وسیعی از رفتارهای اجتماعی، وجود تعامل میان ساکنان یک محله، وجود مشارکت میان نهادهای رسمی و غیر رسمی محلی، ثبات نسبی در جامعه که هر دو گروه ساکنان و غیر ساکنان را در بر می گیرد و وجود سطحی از اعتماد در جامعه که حس مثبتی از هویت و غرور را در جامعه ایجاد می کند را شامل می گردد(Dempsey,2012, 94).  پژوهش حاضر نیز پایداری اجتماعی شهرهای مورد مطالعه را بر اساس عواملی مانند سلامت و امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی و دسترسی به زیرساخت های نهادی مورد مطالعه قرار خواهد داد.

سایت منبع

د- پایداری کالبدی:

تغییر و تحول در محیط های شهری امری اجتناب ناپذیر می باشد و عوامل و نیروهای متعددی، شامل نیروهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، جمعیتی، فناوری و زیست محیطی در فرایند و شدت و ضعف این تحولات اثرگذار هستند. این عوامل(طبیعی یا مصنوعی، فردی یا اجتماعی، برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی نشده)، شکل، اندازه و ساختار کالبدی شهرها را دگرگون می کنند. پایداری کالبدی به دنبال ارتقای کیفیت فیزیکی سکونتگاههای انسانی و محیط های زندگی و کار تمام مردم بویژه قشرهای ضعیف مردم، در مسیر رسیدن به پایداری می باشد. این دیدگاه بر “حفاظت، نوسازی و نگهداری از ساختمانها و کالبد شهرها، بناهای تاریخی، فضاهای باز، مناظر، حمل و نقل پایدار، انرژی پایدار، الگوهای زیستی و فرم کالبدی شهر” تأکید می کند(عزیزی،1386:35). در ابعاد کالبدی و شاخصهای کیفیت زندگی می توان به شاخص های دسترسی به خدمات و تجهیزات، دسترسی به محل کار، کیفیت مسکن، تحول در سیستمهای حمل و نقل و اثر آن بر بافت شبکه های ارتباطی، شکل معابر، تحقق اندیشه های طراحی شهری، روشهای مختلف ساخت و ساز، اعمال مقرات شهرسازی تصریح نمود(نوریان و عبداالهی،1387: 57).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه