سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

 مدل رادار (RADAR)[1]

این مدل به گونه عام شامل یک چندضلعی می باشد که از هر ضلع یک محور عمود بر مرکز آن امتداد یافته می باشد. در این مدل به ازای هر شاخص، یک ضلع و یک محور هست و عملکرد یا شرایط اندازه گیری شده مرتبط با هر شاخص بر روی محورها مشخص شده و در نهایت نقاط مرتبط با شاخص ها به هم وصل خواهند گردید.

Source: Cecilia, 2006, 90

شکل 3-5:  رادار پایداری سیسیلا وانگ

سایت منبع

در این مدل، یک مبنای استاندارد نیز هست که سایر شاخص ها براساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرند. این مبنا ارزش بهینه برای دستیابی به شرایط توسعه پایدار را نشان می دهد که نسبت 1 و یا 100 می باشد و در هر محور برای حصول شرایط پایداری، ارزش شاخص مورد نظر بایستی با این مبنا منطبق باشد.

این مدل هم چنین توان یکپارچگی مجموعه ای از شاخص های مختلف و متنوع را با هم دارد (Wong, Cecilia,2006,90).

3-16- شاخص های توسعه پایدار

بهره گیری از شاخص ها در تصمیم گیری روزانه بشر ها قابل نظاره می باشد. آسمان آبی در هنگام صبح نشان دهنده این می باشد که می توان یک لباس ساده پوشید، زیرا هوا خوب و مساعد می باشد. در اطراف ما شاخص هایی وجود دارند که چیزهایی را در مورد وضعیت و حالت جهان به ما یادآور می شوند (Acton,2000). در واقع شاخص ها بخش اساسی از زندگی مردم را تشکیل می دهند. شاخص ها موجب تجسم فرضی اعداد و آماری می شوند که هیچ معنایی برای افراد فاقد تخصص و عامه ندارند و فقط برای مهندسان متخصص قابل بهره گیری هستند (بِل و مورس، 1386، 63).

تعیین شاخص ها یکی از فعالیتهای مهم در سنجش و ارزیابی‌های مختلف می باشد که فواید بسیار دارد زیرا که معرف ها امکان دیدن حد و حدود مسئله را فراهم ساخته و به حل مسائل کمک می کنند. علاوه بر آن در تدوین شاخص‌ها به مفاهیم و فرایندهای مختلف در تمامی سطوح توجه می گردد و تعاملات پیچیده بین ابعاد مختلف مسئله شناخته می گردد (مولدان و بیلهارز،1381،7، 1). تأثیر بالقوه بهره گیری از شاخص‌ها این می باشد که تصمیم گیران را متوجه موضوعاتی که در اولویت قرار دارند می کند، علاوه بر تدوین یک خط مشی، ارتباطات را تسهیل نموده و گسترش می‌دهد و افکار عمومی را به درک موضوعات کلیدی سوق می دهد تا به یک دید تازه فعالیت ها را به انجام برسانند (همان، 40).

[1] – این مدل در بعضی منابع به مدل AMOEBA معروف می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه