سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه مردمی: هر الگوی توسعه که انتخاب گردد بایستی از ویژگی‌هایی بهره مند باشد که مهمترین آنها در کانون قرار دادن اقشار مختلف مردم می باشد. همه اقدامات توسعه و توسعه پایدار به دنبال آن می باشد که مردم در نهایت به حداقل رفاه دست یابند؛ ضمن اینکه در درون محدودیت‌های موجود به نحوی الگوی توسعه خود را انتخاب نمایند تا بتوانند روندی پایدار را تجربه کنند. مانند رویکردهای که از این خصیصه برخوردار می باشد، رویکرد توسعه مردمی می باشد. این رویکرد سنگ بنای خود را بر نقد رویکردهای موجود نهاده و در کوشش می باشد با جبران ضعف های موجود تأکید ویژه بر مشارکت مردمی و تأثیر مردم الگوی مناسب را برای توسعه ارائه دهد.

براساس این رویکرد، برنامه ریزی نباید مرکزی، بزرگ مقیاس، سرمایه بر و کنترل شده توسط نخبگان باشد. بلکه برنامه مبتنی بر شرایط ناحیه ای بوده که با در نظر داشتن مکانیسم های نهادی فرصت های واقعی برای مشارکت بخش اعظم مردم در فرآیند تصمیم گیری مرتبط با برنامه‌ریزی را فراهم می‌سازد. با در نظر داشتن فقر نسبی در کشورهای جهان سوم و تنوع و گاه تفاوت بنیادی اقتصادی و اشتغال بخش عمده مردم در بخش اول اقتصاد ضروریست تا علایق و همچنین پیوندهای بخش اول با سایر بخش‌ها مدنظر قرار گیرند و در این راستا در برنامه‌های اجرایی، مردم دارای تأثیر اساسی هستند که می‌توانند از طریق نهادهای عمومی تأثیر مهمی در فرآیند برنامه‌ریزی اعمال کنند. در این سیستم برنامه‌ریزی بر ارتباط تکمیلی به جای رقابتی تأکید می گردد. روابط اجتماعی اقتصادی بین طبقات، گروه های اجتماعی و بخش های اقتصادی و از نظر فضایی بین نواحی روستایی حاشیه و کانون شهری، تکمیلی خواهد بود تا رقابتی.

در این رویکرد فضا جدا از سایر نظام های اجتماعی ـ اقتصادی دیده نشده و بصورت تاریخی روابط میان آنها مورد توجه و مطالعه قرار می‌گیرد. تفکیک فضاها به شهری/روستایی/ مرکز/ پیرامون امر بسیار سهلی می باشد، اما بسیار مشکل خواهد بود اگر به جای فضاها بشر و مردم را مدنظر قرار داده و براساس آن برنامه ریزی صورت گیرد. براساس تعاملات در فضا، گروههای مختلف و طبقات متفاوت اجتماعی که توسط تعاملات فضایی، روستایی ـ شهری و مرکز ـ پیرامون تحت تأثیر قرار می‌گیرند. لذا بایستی به ورای فضا حرکت کرده و جریان کالاها و سایر تعاملات فضایی و علل آنها مورد ارزیابی قرار داد. تأثیر پارامترهای مختلف و اجزا فضا همچون کاربری اراضی، الگوی اجاره داری، سیستم فعالیت های روستایی، سلسله مراتب روستایی، روابط مرکز و پیرامون را مورد مطالعه قرار داده و در این راستا بسترهای ایجادکننده چنین روابطی حایز اهمیت هستند که به روابط تولید، بازتولید اجتماعی و ساختار سیاسی تصمیم گیری و کنترل باز می گردد. فضا حاصل فعالیت های اجتماعی و اقتصادی می باشد و لذا کنترل، ارزیابی و جهت دهی به این فعالیت ها منجر به شکل‌گیری فضا می گردد. پس حرکت به سمت حرکت‌های اجتماعی مبتنی بر مکان می‌تواند تأثیر فزاینده‌ای در تعدیل نابرابریهای فضایی داشته باشد. اجتماعات و نواحی بخشی از ساختار فرهنگی اجتماعی هستند که کانون هویت یابی و آگاهی گروه ها هستند. مکان گرایی، ناشی از رفتارهای فرهنگی- اجتماعی می باشد تا صرفاً اقتصادی. لذا فضا ترکیبی می باشد از یک مقطع زمانی در تاریخ که دارای ابعاد مختلف می باشد. فضا تنها بخشی از محیط طبیعی نیست بلکه جزیی از ساختار فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی می باشد. بر همین اساس برنامه ریزی فضایی نادرست مانعی در مسیر مشارکت فعال و موثر مردمی می باشد. از این رو برنامه ریزی بایستی به نحوی باشد که بتواند و قابلیت بهره گیری از منابع محلی را دارا باشد. مهم ترین منبع محلی را مردم و عقاید آنها تشکیل می‌دهند که بایستی در این فرآیند برنامه‌ریزی راه یابند و مداخله کنند. لذا فنون برنامه‌ریزی بایستی به نحوی باشد که اجازه بروز عقاید مردم، مداخله در تصمیم گیری و طریقه اجرای برنامه ها را داشته باشند. لذا تأکید بر روشهای مشارکتی طراحی و اجراست. فضا نباید به مجزا نگریسته شده بلکه معضلات فضا با محتوای آن در سرزمین پیوند خورده می باشد و ارتباط تنگاتنگی با منابع مانند منابع قدرت دارد که در این راستا مردم می توانند تأثیر تعیین کننده ای اعمال کنند (Adams,2001,p.86).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟
  • سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه