عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مجموع تحلیل وضعیت پایداری کالبدی حاکی از پایداری ضعیف تر شهرهای کوچک واقع در بخش جلگه و کوهپایه نسبت به شهرهای ساحلی می باشد. مهمترین عوامل در این زمینه وجود معضلات و معضلاتی مانند محدودیت فیزیکی و بلعیده شدن زمین های مرغوب کشاورزی و باغی، استقرار جمعیت بر روی مسیل ها، کمبود سرانه های شهری و تأسیسات و تجهیزات شهری از قبیل آب شرب، شبکه فاضلاب و حمل ونقل، مسائل و معضلات مربوط به کیفیت فیزیکی ساختمانها، ادامه طریقه بورس بازی و معاملات زمین، نداشتن سیما و منظر مطلوب شهریِ در خور شأن و منزلت ساکنان شهری در این شهرها، کمبود شدید خدمات شهری، نبود زیرساخت های لازم، ضعف طرح های شهری و فقدان مدیریت شهری کارآمد که باعث نابسامانی کاربری اراضی شهری در این شهرها شده و فضایی آشفته را برای شهروندان به ارمغان آورده و توسعه پایدار شهری را در این شهرها به خطر انداخته می باشد، می باشد. مدیریت شهری همچنین، در اکثر شهرهای کوچک مورد مطالعه در پراکنش و استقرار کاربری ها دارای دیدگاه شهرسازی نبوده و با صدور مجوز برای استقرار کاربری های ناسازگار در کنار هم و در میان محلات مسکونی، امنیت و آسایش شهروندان را در بخش هایی از فضای شهری سلب نموده می باشد. هر چند به باور عده ای از صاحبنظران تنوع در کاربری ها رفاه اجتماعی و سرزندگی را در فضای شهری برای شهروندان به ارمغان می آورد اما در صورت تنوع و ادغام بی ضابطه، فضای مصنوع همچون غده سرطانی اقدام نموده و باعث سلب رفاه و امنیت شهروندان شده و توسعه پایدار شهر را به خطر می اندازد.  موارد فوق الذکر نشان می دهد که مدیریت شهری و سیاست کنترل کاربری اراضی آن در هدایت توسعه شهر و جانمایی کاربری ها ضعیف بوده می باشد. پس به نظر می رسد ضعف مدیریت شهری شهرهای کوچک مورد مطالعه در نابسامانی و عدم همجواری مناسب کاربری ها مؤثرترین عامل بوده می باشد. از این رو، چنانچه از هم اکنون برنامه ریزی برای مدیریت این شهرها و بویژه چگونگی گسترش آتی این شهرها صورت نپذیرد، این شهرها در آینده ای نه چندان دور دچار مسائل و معضلات فراوانی می گردد که به از بین رفتن رفاه شهروندی و عدم دستیابی به شهری پایدار خواهد انجامید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه