عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج بدست آمده از تحلیل وضعیت ابعاد پایداری در شهرهای کوچک مورد مطالعه حاکی از وضعیت بهتر شاخص ها و مولفه های پایدری کالبدی نسبت به شاخص های سایر ابعاد می باشد. پایداری شاخص ها و مولفه های کالبدی در شهرهای ساحلی مورد مطالعه در کنار عواملی مانند درآمد بالای شهرداری ها بواسطه توریستی بودن این شهرها، اجرای طرح جامع شهری در این شهرها و سرانه مناسب برخورداری از انواع خدمات، زیرساختها و امکانات و تسهیلات شهری (که نقشی بی بدیل در ارتقاء پایداری کالبدی دارند) در شهرهای کوچک ساحلی باعث افزایش سطح پایداری کالبدی در این شهرها شده که این خود وضعیت بهتر پایداری کالبدی را نسبت به سایر ابعاد به همراه داشته می باشد.

در نتیجه با در نظر داشتن نتایج حاصله در بالا می توان گفت که فرض دوم پژوهش مبنی بر وضعیت بهتر بعد کالبدی در مقایسه با دیگر ابعاد پایداری در شهرهای کوچک استان مازندران، پذیرفته می گردد.

5-5- آزمون فرضیه سوم پژوهش

فرض سوم این پژوهش در ارتباط با تعیین وزن ابعاد چهارگانه در پایداری شهرهای کوچک استان می باشد. در فرض سوم این پژوهش آمده می باشد: ” در بین ابعاد پایداری، شاخص‌های معرف بعد اقتصادی از وزن بیشتری برای رسیدن شهرهای کوچک استان مازندران به پایداری بهینه برخوردارند”.

جهت مشخص کردن وزن هر یک از ابعاد پایداری و تعیین اینکه وزن کدام یک از ابعاد چهارگانه پایداری(اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی) در پایداری کل در شهرهای کوچک استان مازندران بیشتر می باشد، از مدل تاپسیس بهره گیری شده می باشد که نتایج به دست آمده(ماتریس داده های بی مقیاس سازی شده) از این محاسبات در جدول های زیر ارائه شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    سایت منبع

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه