عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

ب) ماتریس ارزیابی جایگاه و اقدام استراتژیک

سایت منبع

در این بخش با جمع بندی نتایج حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی، جایگاه استراتژیک شهرهای مورد مطالعه در مسیر توسعه پایدار شهری در این شهرها، به گونه ای که در نمودار بالا عرضه شده می باشد، تعیین و اقدام استراتژیک متناسب با آن، پیشنهاد گردید.

همان گونه که در جدول5-32 نشان داده شده می باشد، میانگین امتیاز بدست آمده برای عوامل داخلی برای شهرهای کوچک کوهپایه ای 3.25 ، شهرهای کوچک جلگه ای 3.01 و شهرهای کوچک ساحلی 3.39  بوده می باشد. میانگین امتیاز بدست آمده برای عوامل خارجی برای شهرهای کوچک کوهپایه ای 2.45 ، شهرهای کوچک  جلگه ای 2.48 و شهرهای کوچک ساحلی 3.43  بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نتایج حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی(جدول5-29) بیانگر این مطلب می باشد که الگوی استراتژیک برای شهرهای کوهپایه ای و جلگه ای با در نظر داشتن میانگین امتیازات نهایی به دست آمده از مجموع عوامل داخلی و  عوامل خارجی در در جایگاه ربع سوم  ماتریس ارزیابی جایگاه و اقدام استراتژیک راهبرد بازنگری(WO) و شهرهای کوچک ساحلی در جایگاه ربع اول  ماتریس ارزیابی جایگاه و اقدام استراتژیک راهبرد تهاجمی(SO) می باشد.

سناریوی تعیین شده برای شهرهای کوچک در شهرهای کوهپایه ای و جلگه ای استراتژی بازنگری می باشد، لذا ضروریست تا در تمام  این شهرها در ارائه الگوها و راهکارهای اجرایی تأکید بر روی نیازمندیها گردد.

نکته قابل توجه دیگر در این ارتباط پرسشی می باشد که ممکن می باشد در ذهن تداعی گردد و آن اینکه چرا در شهرهای کوهپایه ای و جلگه ای مورد مطالعه مدل برنامه ریزی استراتژیک یک سناریو را پیشنهاد داده می باشد؟ در پاسخ به این سوال بایستی گفت با نگاهی به نتایج سنجش اندازه پایداری هیچ کدام از شهرهای کوهستانی و جلگه ای در شرایط پایدار نبوده اند. با این تفاوت که به لحاظ سطوح پایداری شهرهای جلگه ای در شرایط نسبتاً بهتری نسبت به شهرهای کوهستانی بوده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه