سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

اصولاً تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش گامی اساسی در جهت توصیف اطلاعات و آزمون فرضیه‌هایی می باشد که پژوهشگر برای پاسخگویی به سوالات و در جهت آزمون فرضیات پژوهش طرح کرده می باشد. در واقع این فصل حاصل داده‌های استخراج شده از پرسشنامه‌ها می باشد که پس از کد گذاری و استخراج به نرم افزار spss منتقل شده تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

تجزیه و تحلیل و سنجش ابزار مهم جهت شناخت وضعیت پایداری می باشند. در این راستا معرف‌ها و شاخص‌ها ابزاری هستند که ما را جهت شناخت پایداری یاری می کنند. معرف‌ها و شاخص‌های این پژوهش در هر چهار بعد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی تهیه شده اند. در این پژوهش علاوه بر داده های ثانویه و اطلاعات اخذ شده از سازمان های مختلف دو نمونه پرسشنامه شهروندان(برای سنجش پایداری) و مسئولین(شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدها) تهیه شده می باشد که با بهره گیری از روش نمونه گیری تعداد 7 شهر و 420 نفر سرپرست خانوار و 35 نفر از مسئولان شهری از شهرهای مورد مطالعه(جمعاً 220نفر) انتخاب گردیده می باشد. در ادامه با بهره گیری از شاخص های کمی و کیفی انتخابی به مطالعه شهرهای کوچک استان مازندران از لحاظ ابعاد پایداری پرداخته شده می باشد.

5-1- یافته های توصیفی

در این پژوهش تعداد 7 پرسشنامه شهر و تعداد 420 پرسشنامه خانوار در سطح شهرهای نمونه توزیع شده و اطلاعات آنها به تبیین زیر مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

الف) جنسیت: جدول و شکل شماره 5-1 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب جنسیت نشان می دهد. حدود 76.8 درصد پاسخگویان مورد مطالعه مرد و23.2 درصد آنان نیز زن می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد