سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج حاصله از مطالعات میدانی در سطح شهرهای کوچک مورد مطالعه، به عنوان نمونه مطالعاتی، نشان داد که روش سنجش و ارزیابی پایداری با بهره گیری از بارومتر پایداری به عنوان روشی ارزشمند و کارآمد از تکنیک های ارزیابی بر شاخص های پایداری، به خوبی توانسته می باشد شرایط پایداری زیست محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی را به صورت یکپارچه و در قالب پارادایم توسعه پایدار شهری در منطقه مورد مطالعه تبیین کند، به طوری که یافته های حاصل از مطالعه میدانی و نیز مشاهدات عینی به خوبی با واقعیت های موجود در شهرهای مورد مطالعه منطبق بوده می باشد. به این ترتیب می توان از شاخص ها و گویه های طراحی شده به عنوان الگویی در جهت سنجش و ارزیابی پایداری با رویکرد شاخص های ترکیبی کیفی و کمی بهره گیری نمود.

6-2- نتایج نظری و تجربی تبیین شاخص ها و مولفه های موثر در پایداری شهرهای کوچک استان

همانگونه که در ادبیات پژوهش ذکر گردید، پایداری شهری به عنوان مفهومی می باشد که ابعاد اکولوژی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی را بصورت یکپارچه و جامع شامل می گردد، از اینرو، زمانی که پایداری شهرهای کوچک مورد ارزیابی قرار می گیرد، این ارزیابی و سنجش بایستی دربرگیرنده سیستمی جامع از شاخص ها در همه ابعاد فوق باشد. به این ترتیب در این دیدگاه:

  • پایداری اقتصادی با معیارهایی همچون رفع فقر، توزیع درآمد، بهره وری، تنوع بخشی، توزیع فرصت های شغلی و…
  • سایت منبع

  • پایداری زیست محیطی با معیارهایی همچون بهره گیری بهینه از زمین، تنوع زیستی، کیفیت منظر، بهداشت محیط و…
  • پایداری اجتماعی-فرهنگی با معیارهایی همانند پویایی جمعیت، آموزش، امنیت اجتماعی، کیفیت اشتغال و درآمد، مشارکت اجتماعی و …
  • و در نهایت پایداری کالبدی با معیارهایی همانند تحرک مکانی، یکپارچگی کارکردی، دسترسی و برخورداری از زیرساخت های شهری.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه