عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

پایداری اکولوژیکی:

مفهوم پایداری اکولوژیکی به مدیریت و محافظت نظام های اکولوژیکی در چنان شرایط و درجه ای تصریح دارد که کارکردهای محیطی (توانایی فراهم کردن کالا و خدمات) در طول زمان به حد کافی حفظ گردد تا از خطرات و فجایع آینده اجتناب ورزیده و ریسک آنها را کاهش داده و به نسلهای آینده فرصت دهد تا به اندازه مساوی از بهره های محیطی لذت ببرند. به بیانی دیگر پایداری اکولوژیکی به معنای حفظ منابع پایه و (انواع مرتبط) در سطوحی می باشد که اختیارات آینده را سلب نکند، و یا حفظ و ارتقای ظرفیت، کیفیت و انعطاف اکوسیستم می باشد که از طریق کاهش مصرف منابع و انرژی، کاهش حجم ضایعات، آلودگی ها و بازیافت آنها و یافتن فناوریها مناسب تقویت می گردد(فراهانی،1385: 58).

سایت منبع

از آنجا که هر گونه فعالیتی برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه انسانی در محیط زیست تحقق می یابد، لذا وضعیت محیط زیست و منابع آن از نظر پایداری یا ناپایداری بر فرایند توسعه اثر گذار خواهد بود. بر این اساس، هر بحثی درمورد ی توسعه بدون در نظر داشتن مفهوم پایداری، ناتمام تلقی می گردد و قوانین پایداری نیز بر پایه ی محیط زیست و سرمایه های طبیعی قابل توصیف می باشند. و تردیدی نیست که پایداری زیست محیطی، توان عرصه های شهری و بویژه سکونتگاههای شهری کوچک را در برابر آشفتگی های متعددی که پیش بینی و مدیریت آنها محدود می باشد، بالا خواهد برد(Pound et al,2003: 15). در این راستا راهبردهای زیست محیطی در برنامه ریزی این شهرها، سازمان بخشیدن به فعالیت ها و سازماندهی امور مربوط به منابع طبیعی با هدف حفاظت، حراست و تقویت محیط زیست در بعد زمان در چارچوب پایداری زیست محیطی شهرهای کوچک تلقی می گردد. بر این اساس، تدوین شاخص ها و تعیین الگویی مناسب برای ارزیابی پایداری زیست محیطی، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود(طبیبیان، 1378: 8) تا بتوان بر پایه ی آنها با مطالعه های مستند، مناطق حساس را شناسایی، راه حل ها و استراتژی های متناسب را تدوین و اجرایی نمود و امکان اندازه گیری حرکت به سوی پایداری زیست محیطی را فراهم نمود.

پایداری یا ناپایداری در شهرهای کوچک مورد مطالعه از نظر محیطی-اکولوژیکی بر اساس عوامل زمین ساختی(به ویژه مخاطرات طبیعی زمین ساختی) منابع سرزمین(مانند منابع آب)، پوشش گیاهی و تنوع زیستی مورد مطالعه خواهد گرفت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه