سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

گام دوم: تبیین معیارهای طراحی و انتخاب شاخص های پایداری

یکی از گام های اصلی در فرایند تهیه شاخص ها، نحوه انتخاب شاخص ها و معرفهای مورد نیاز می باشد، و پرسش اساسی این می باشد که شاخص ها برای پوشش دادن اهداف و اصول توسعه پایدار شهری و همچنین همسویی با واقعیت های جامعه بایستی بر اساس چه معیارهایی انتخاب شوند؟ پس، معیارهای انتخاب بدین معناست که “چه چیزی نمایانگر شاخص‌ها و معرفهای خوب می باشد” . به همین خاطر معیارهای انتخاب شاخص ها و معرفهای توسعه پایدار شهری، بایستی دربردارنده ویژگی های اساسی ای باشد که به ازای هر شاخص و معرف مورد نظر قرار گیرد. لذا با در نظر داشتن اینکه معیارهای انتخابی بایستی جامع باشند، تعداد آنها نیز بایستی به اندازه ای باشد که علاوه بر پوشش کامل موضوع، ارزیابی را پیچیده و سخت نگرداند. همچنین با در نظر داشتن معیارهای انتخاب شاخص که از سوی سازمان جهانی و نیز سایر متخصصان ارائه شده، معیارهای ارزیابی عملیاتی کردن شاخص ها (شکل3-9) در نوشتار حاضر این موارد هستند : ١ – ارتباط داشتن با موضوع، ٢- دسترسی به داده ها(ظرفیت برای جمع آوری و پردازش )، ٣-  اعتبار اطلاعات، ۴- وضوح و درک توانایی برای کاربران، ۵ – قابلیت مقایسه در طول زمان و در سراسر حوزه های قضایی و یا نواحی گوناگون.

گام سوم: مؤلفه های مبنایی توسعه پایدار شهرهای کوچک:

توسعه ی پایدار به بهترین شیوه کیفیت ارتباط بین بشر با محیط پیرامونش را توجیه می نماید. با در نظر داشتن اینکه تمامی ناپایداری‌های موجود در فضاهای زیستی ناشی از به هم خوردن تعادل بین این دو رکن می باشد، لذا این رویکرد (پایداری) می کوشد تا این ارتباط و تعامل انسانی- محیطی را سامان بخشیده و از این طریق بشر ها و محیطی همواره سالم را به وجود آورد. از این رو، شناخت پایداری مستلزم در نظر داشتن مولفه های انسانی- محیطی در مقیاس های متفاوت محلی، منطقه ای و فرامنطقه ای مکان مورد مطالعه می باشد.

مؤلفه های اصلی و بنیادی توسعه پایدار شهرهای کوچک نمی توانند فارغ از رهیافت، اهداف و اصول توسعه پایدار باشند، زیرا که مؤلفه ها[1] در واقع ویژگیهای اصلی هر یک از زیرسیستم ها و ابعاد پایداری برای هر نوع تصمیم گیری عقلایی و جهت گیری‌های راهبردی به مقصود شناسایی و تعیین شاخص‌های پایداری شهرها به شمار می آیند. از این رو برای تحقق اصل جامع نگری، همزمانی و هم افزایی میان زیرنظام های توسعه پایدار شهرهای کوچک یا ابعاد برهم کنش آن (زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی) لازم می باشد که مؤلفه‌های پایداری شهرهای کوچک نیز برمبنای ویژگی‌ها یا خصلت های اصلی هر یک از ابعاد یا زیرنظام های اصلی توسعه پایدار باشند. در چارچوب شکل(3-10) مؤلفه های اصلی توسعه پایدار شهرهای کوچک که می توانند در مرحله بعد و به هنگام طرح، نقطه آغاز و اتصال دهنده میان رهیافت توسعه پایدار و شاخص های پایداری باشند، مطرح می‌گردند. انگاره های مفهومی مذکور می‌بایست بر مبنای نظریه توسعه پایدار و به تناسب مقتضیات سرزمینی و محلی مبنای اقدام قرار گیرد؛ زیرا توسعه پایدار مبتنی بر دیدگاهی کلی نگر و سیستمی دربردارنده همه ابعاد و مؤلفه‌های شکل دهنده نظام توسعه شهری می باشد و اساساً، همه جانبه نگری، پیش فرض اساسی توسعه پایدار شهری تلقی می گردد.

[1]. Components

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه