عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سنجش و تحلیل پایداری کالبدی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تحلیل وضعیت پایداری کالبدی در سطح شهرهای کوچک استان مازندران نشان می دهد که از میان شاخص های موجود شاخص های تعداد توالت های عمومی به ازائ هر 10هزار نفر(0.333) و سطح عملکردی شهر در شاخص ارتباطی (0.393) از کمترین ارزش و شاخص های نسبت معکوس فاصله زمانی دسترسی تا مرکز استان(0.709)و ضریب دسترسی جمعیت به انواع خدمات عمومی(0.601) نیز دارای بیشترین ارزش می باشند. در مجموع تعداد 3 شاخص در شرایط ناپایداری، تعداد 4 شاخص در شرایط پایداری ضعیف (ناپایداری بالقوه)، تعداد 5 شاخص در شرایط پایداری متوسط و تعداد 1 شاخص نیز در حالت پایداری قرار دارند.(جدول شماره 5-15).

تحلیل مولفه های پایداری کالبدی به تفکیک شهرهای مختلف نشان می دهد که تعداد 1 شهر در شرایط ناپایداری، تعداد 2 شهر در شرایط پایداری ضعیف (ناپایداری بالقوه)، تعداد 2 شهر در شرایط پایداری متوسط و تعداد 2 شهر نیز وضعیت پایداری حاکم می باشد.(جدول شماره 5-16).

 

تحلیل پایداری کالبدی در شهرهای کوچک استان نشان می دهد، ناحیه غربی استان مازندران از سطح پایداری بیشتری نسبت به شهرهای دیگر بویژه شهرهای کوچک واقع در بخش مرکزی استان برخوردارند.

تحلیل آمارها و اطلاعات موجود نشان می دهد که شهرهای کوچک استان از منظر مولفه های کیفیت مکان  و امکانات مکان در شرایط پایداری ضعیف و از منظر مولفه یکپارچگی کارکردی  در شرایط پایداری متوسط قرار دارند. جدول شماره5-17

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • سایت منبع

  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه