عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

– آزمون فرضیه دوم پژوهش

فرضیه دوم بر تبیین شاخص‌ها و ابعاد موثر در پایداری و تشریح وضعیت هر یک از این ابعاد و شاخص‌ها در شهرهای کوچک مورد مطالعه تأکید دارد. در فرضیه دوم این پژوهش آمده می باشد: ” شاخص های بعد ((کالبدی)) از وضعیت بهتری نسبت به شاخص های دیگر ابعاد در شهرهای کوچک استان  برخوردارند”.

برای اثبات این فرضیه در گام اول وضعیت شاخص ها و مولفه های سنجش پایداری و در گام بعدی وضعیت هر کدام از ابعاد در کل شهرهای کوچک مورد مطالعه مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد.

5-4-1- وضعیت شاخص ها و مولفه های سنجش پایداری شهرهای کوچک استان مازندران

در ادامه جهت مطالعه وضعیت هر یک از مولفه‌های تبیین کننده پایداری شهرهای کوچک استان مازندران و اینکه وضعیت شاخص‌های کدامیک از مولفه‌های زیرمجموعه ابعاد چهارگانه پایداری نظیر منابع انسانی، مراقبت های اجتماعی، زیرساخت های نهادی، کیفیت زندگی، عدالت اقتصادی، رفاه اقتصادی و … در پایداری کل در شهرهای کوچک استان مازندران بهتر و از سهم بیشتری برخوردار می باشد از آزمون های آماری توصیفی همانند میانگین حسابی بهره گیری شده می باشد که نتایج به دست آمده در جدول شماره 6-22 ارائه شده می باشد.

بر اساس نتایج بدست آمده از جدول زیر به ترتیب در بعد اجتماعی-فرهنگی مولفه منابع انسانی با میانگین 2.79، در بعد اقتصادی مولفه عدالت اقتصادی با میانگین 2.72 ، در بعد کالبدی مولفه یکپارچگی کارکردی با میانگین 2.68 و در بعد زیست محیطی مولفه بهداشت و خدمات محیط با میانگین 2.55 وضعیت پایداری بهتری را در شهرهای کوچک استان مازندران داشته اند.

در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده می توان گفت که شاخص ها و مولفه های تبیین کننده ابعاد کالبدی پایداری شهرهای کوچک استان مازندران با در نظر داشتن میانگین و رتبه های به دست آمده برای آنها سهم و وضعیت بهتری در پایداری کل در شهرهای کوچک استان داشته اند. جدول5-22 و شکل های 5-29 و

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه وضعیت ابعاد پایداری شهرهای کوچک مورد مطالعه

جهت مشخص کردن وضعیت هر یک از ابعاد پایداری و تعیین اینکه کدام یک از ابعاد چهارگانه پایداری(اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی) از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان مازندران برخوردارند، از آزمون های آماری توصیفی همانند میانگین حسابی بهره گیری شده می باشد که نتایج به دست آمده از این محاسبات در جدول شماره 5-23 ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه