عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی

در فرایند توسعه پایدار، تأثیر پایداری اجتماعی در تحقق اهداف توسعه بسیار پراهمیت می باشد. چنین به نظر می رسد که با تأکید بر پاره ای از تجربیات جهانی، علت های بسیار زیادی هست که ظهور ناپایداری در ابعاد محیطی آن که در سوء مدیریت منابع طبیعی جلوه گر شده می باشد و ناپایداری اقتصادی  که نمودهای عینی آن در بروز عدم تعادل های اقتصادی، نابرابری، فقر و بیکاری در سطح جوامع شهری و حتی روستایی تجلی یافته اند  به دلیل فقدان توجه و یا توجه اندک به ابعاد اجتماعی در  بوده می باشد(طاهری و همکاران، 1388: 2).

پایداری نظام اجتماعی به معنای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه منابع انسانی و در نهایت خودتوانی اجتماعات محلی برای غلبه بر چالشها و مسائل درونی و واکنش در برابر تغییرات بیرونی و مدیریت حفظ ارزش هاست. در این معنا اهداف اجتماعی توسعه پایدارمی بایست در مضامینی زیرا فرصت های برابر (درون و بین نسلی)، توانمندسازی، ارتقای کیفیت زندگی، کرامت و حقوق انسانی، فقرزدایی، تنوع فرهنگی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ظرفیت سازی نهادی، امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری، رفاه اجتماعی و تعلق خاطر مکانی به شکلی گسترده مورد تأکید قرار گیرد. در این راستا در این بخش نیز پایداری اجتماعی شهرهای کوچک مورد مطالعه بر اساس مجموعه ای از شاخص ها و مولفه های پایداری اجتماعی مطالعه شده می باشد.

سنجش وضعیت پایداری اجتماعی در سطح شهرهای کوچک مورد مطالعه نشان می دهد که از میان شاخص های موجود شاخص های سطح عملکردی شهر در شاخص خدماتی(0.286) و سرانه اعتبارات عمرانی هزینه شده شهرداری برای هر نفر (0.336) ، از کمترین اندازه و شاخص های معکوس تراکم نسبی جمعیت(0.685) و نرخ رشد جمعیت(0.680) دارای بیشترین ارزش می باشند. در مجموع، تعداد 7 شاخص در شرایط ناپایدار، تعداد 10 شاخص در وضعیت پایداری ضعیف، تعداد 4 شاخص در وضعیت پایداری متوسط و تعداد 3 شاخص در شرایط پایدار قرار دارند. جدول(5-9)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • سایت منبع

  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه