عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برابر ماتریس زیر عوامل داخلی تاثیر گذار در پایداری شهرهای کوچک استان مازندران که در مرحله قبل مورد شناسایی قرار گرفتند، درقالب ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) یا ارزیابی قوت ها و ضعف ها به لحاظ اهمیت مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.

 

امتیاز نهایی حاصل از ارزیابی ماتریس عوامل داخلی در شهرهای کوهپایه ای برابر با 3.25 ، در شهرهای جلگه ای برابر با 3.01 و در شهرهای ساحلی برابر با  3.39 می باشد. مانند مهمترین نقاط قوت در شهرهای کوهستانی وجود تنوع زیست محیطی، برخورداری از شرایط اقلیمی، طبیعی و زیست محیطی جاذب گردشگری، وجود جاذبه های بالای گردشگری در شهر می توان ذکر نمود. در شهرهای جلگه ای نیز وجود تنوع زیست محیطی، وجود زمین های حاصلخیز با پسکرانه کشاورزی در محدوده های پیرامون شهر و در شهرهای ساحلی وجود جاذبه های بالای گردشگری در شهر، برخورداری از شرایط اقلیمی، طبیعی و زیست محیطی جاذب گردشگری، امکان سرمایه گذاری در شهر در بخش های مختلف مانند نقاط قوت در این شهرها به شمار می آیند. در شهرهای کوهپایه ای مهاجرت نیروهای متخصص و دارای مهارت از شهر، ساخت و سازهای بی رویه، تجاوز به حریم مجاری عمومی آب و از بین رفتن منابع طبیعی جاذب گردشگری، بالا بودن نرخ بیکاری در سطح شهر، ضعف وجود خدمات عمومی و رفاهی مناسب در سطح شهر و اجرایی نشدن طرحهای آبخیز داری و آبخوانداری در حفظ پوشش گیاهی، در شهرهای جلگه ای ضعف تاسیسات و کمبود امکانات و تجهیزات مناسب عمران شهری بویژه شبکه جمع آوری و تصفیه آب های سطحی و فاضلاب های شهری، ساخت و سازهای بی رویه، تجاوز به حریم مجاری عمومی آب و از بین رفتن منابع طبیعی جاذب گردشگری، کیفیت نامناسب آب آشامیدنی، نبود سیستم مدیریت یکپارچه و واحد شهری و در شهرهای ساحلی پایین بودن کیفیت زیرساخت های مناسب گردشگری، گسترش فیزیکی ناموزون شهر و تخریب زمین های حاصلخیز با پسکرانه کشاورزی و ضعف وجود خدمات عمومی و رفاهی مناسب در سطح شهر مهمترین ضعف ها شناخته شده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه