عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

پایداری اقتصادی:

اگر هدف توسعه پایدار را بهره گیری معقول و مناسب از منابع طبیعی بدانیم، پس یک پدیده اکثراً اقتصادی می باشد(عسگر زاده، 1386: 5). زیرا توزیع مناسب و عادلانه، مصرف عقلایی و بهینه از منابع مادی و طبیعی و کالاهای مورد نیاز زندگی و صرفه جویی در بهره گیری از منابع کمیاب زندگی مرتبط با بعد اقتصادی توسعه پایدار می باشد و از آنجایی که هدف توسعه پایدار توزیع برابر فرصت ها و برقراری عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع می باشد، اکثرا‍ً با عوامل اقتصادی در ارتباط می باشد. بر همین اساس پایداری در اقتصاد را می توان در ایجاد رشد عادلانه و متوازن جامعه انسانی و تضمین بهره مندی تک تک بشر ها در طول زمان بدون وارد آوردن خدشه به منابع زیستی، طبیعی و فرهنگی تعریف نمود(جعفریان و عبدالحسین پور، 1385: 5).

امروزه با طریقه نزولی وضعیت اقتصاد سکونتگاههای کوچک شهری، جابجایی و مهاجرت های گسترده جمعیت این سکونتگاهها به شهرهای بالادست، گسترش فقر و بیکاری، امنیت پایین غذایی، سطوح توزیعی نابرابر امکانات و مواردی همانند این(قدیری معصوم و همکاران، 1389:2) برنامه ریزی جهت تقویت نظام اقتصاد شهرهای کوچک جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری لازم و ضروری می باشد. در این راستا ارزیابی پایداری اقتصادی زمانی به اهداف خود دست می یابد که این فرایند در قالب چارچوبی نظامند و جامع صورت گرفته و با ارائه و ابزار و شاخص های هدفمند همراه باشد. در واقع پرداختن به موضوع مهم ارزیابی توسعه پایداری در شهرهای کوچک ما را قادر خواهد ساخت تا با داشتن شناختی کافی از سرزمین مطالعه شده به برنامه ریزی و مدیریت آن بپردازیم. بدون چنین شناختی برنامه ریزی و مدیریت در جهت پارادایم فعلی توسعه، با دشواری روبه روست. در پژوهش حاضر پایداری اقتصادی شهرهای مورد مطالعه بر اساس عوامل رفاه اقتصادی(مانند بهره وری و کارایی)، عدالت اقتصادی(مانند رفع فقر و توزیع درآمد) و ثبات اقتصادی(مانند تنوع بخشی) مطالعه خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه