عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های اندازه گیری پایداری بر مبنای شاخص ها

این مدل ها از هنگام طرح نظریه توسعه پایدار و به ویژه شاخص‌های آن، زمینه بروز و ظهور یافته اند. بعضی از مدل ها به گونه ای سازمان یافته می باشد که صرفاً به عنوان مدل اندازه گیری تلقی نمی گردد، بلکه بسته ای واحد با شاخص های تعریف شده می باشد که فرایند طراحی و اندازه گیری شاخص های پایداری را به گونه همزمان و توأمان در بر داشته و به تعبیری امکان دخل و تصرف و جایگزینی در آن ها وجود ندارد. دلیل آن، این موضوع می باشد که نمی توان بدون شاخص در این زمینه اقدام نمود. اضافه براین با در نظر داشتن وسعت موضوع، تدوین رهیافت های جامع در کاربرد شاخص ها به چالشی قابل توجه تبدیل شده می باشد. در حال حاضر روش های زیادی ابداع شده که به جنبه های متفاوتی از توسعه پایدار و سنجش پایداری تصریح دارند و به صورت یک تصویر کلی در کنار هم قرار می گیرند و بعضی دیگر هم به تبادل نظر درمورد شاخص ها می پردازند. یکی از مطالعات دقیق انجام گرفته در این زمینه کارباسل[1](1998) می باشد. وی پنج مدل برای ارزیابی و سنجش پایداری بر اساس شاخص ها و معرف ها ارائه کرده که عبارتند از: 1- جای پای اکولوژی[2] 2- اندازه سنج یا بارومتر پایداری[3] 3- انتخاب ویژه یا آزمون و خطای معرف ها[4] 4- چارچوب فشار- فشار- وضعیت موجود- واکنش[5] 5- رویکرد اندام وار[6](Bossel,1999:13). اضافه براین در فرایند تکاملی ادبیات پایداری، می توان به مدلهای دیگری همانند کب وب(رادار پایداری)، داشبورد پایداری، روش های تحلیل چند معیاری و تاپسیس برای اندازه گیری و سنجش پایداری بر اساس شاخص های پایداری تصریح نمود. در پژوهش حاضر برای سنجش پایداری از مدل های اندازه سنج یا بارومتر پایداری پرسکات آلن و رادار پایداری بهره گیری شده می باشد.

بارومتر پایداری: همزمان با تدوین شاخص های توسعه پایدار در آژانس 21، کمسیون ملل متحد(CSD) فهرستی را شامل 140شاخص منتشر کرده که تمام وجوه و ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و نهادی را در بر گرفته می باشد و به مقصود اینکه هر دو بعد ترکیب های اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار ارزیابی گردد، بارومتر پایداری ارائه شده می باشد که مرکب از دو عنصر اصلی به نام های رفاه اکوسیستم[7] و رفاه انسانی[8] می باشد که هر دوی آنها بایستی برای رسیدن به شرایط پایداری ارتقاء یابند(Prescott Allen, 1995).

این مدل که توسط پرسکات آلن ارائه شده می باشد، پایداری را به پنج سطح تقسیم می نماید اما در این رساله این سطح بندی تعدیل شده و به چهار سطح تقسیم شده می باشد جدول(2-2)[9]. سپس بر مبنای دو متغیر رفاه اکوسیستم و رفاه انسانی پایداری را مورد سنجش قرار می دهد جدول(2-3).

سایت منبع

[1].Bossel

[2].Ecological Footprint

[3].Barometr of Sustainability

[4].Pressure – state – action

[5].Systemic Approch

 

[7].Eco-system W

[8].HUMAN Welfare

[9] .ر.ش  به رساله دکتری ارسطو یاری با عنوان “سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاههای روستایی حوزه کلانشهری و ارائه مدل استراتژیک توسعه پایدار”، مطالعه موردی: حوزه روستایی کلانشهر تهران، دانشگاه تهران،1390

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه