عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

گام چهارم: رهیافت ها و چارچوب سازماندهی و توسعه شاخص های پایداری شهرهای کوچک:

با مروری بر مطالعات شاخص های توسعه پایدار و همچنین توسعه پایدار شهری می توان دریافت که هر یک از نهادهای دست اندرکار در سطوح بین المللی و ملی و پژوهشگران، در بسته های پیشنهادی شاخص های پایداری، شکلی متفاوت از رهیافت های ساختاری ایجاد و توسعه شاخص را به کار گرفته اند. در مجموع می توان رهیافت ها را در قالب سه طیف دسته بندی نمود: -1  رهیافت طیف گسترده شاخص های پایداری؛ ٢- رهیافت شاخص های اصلی و ترکیبی ساده؛ ٣ – رهیافت شاخص های ترکیبی محدود(مهدوی، 1390: 137).

تعیین شاخص های پایداری با در نظر داشتن دامنه ی شمول گسترده ی آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، محیطی – اکولوژیک، کالبدی و زیرساختی مستلزم بکارگیری رهیافت های نظام مند و جامع می باشد و در این چارچوب، رهیافت طیف گسترده شاخص های پایداری از کاربرد و اعتبار بالاتری برخوردار می باشد. این رهیافت این امکان را به محقق می دهد تا در تمام ابعاد، مؤلفه ها، معیارها و شاخص های لازم را شناسایی نماید و ضریب خطا به حداقل ممکن کاهش یابد. بر این اساس، در این مطالعه چارچوب زیر که بر اساس رهیافت طیف گسترده ی شاخص های پایداری طراحی شده مبنای انتخاب شاخص ها قرار گرفته می باشد(جدول3-4)

سایت منبع

 

گام پنجم: سنجش شاخص ها از دید خبرگان کشور:

در این مرحله با بهره گیری از چک لیست پیشنهادی جدول3-4 تعداد 159 شاخص مورد قضاوت و ارزیابی گروه متخصصان، خبرگان و کارشناسان قرار گرفت و از آن ها خواسته گردید تا به هر کدام از شاخص های معرفی شده امتیازی از صفر (به معنای عدم ارزش و اعتبار شاخص برای ارزیابی پایداری شهرهای کوچک استان مازندران) تا 9 (بالاترین ارزش و اعتبار) بدهند. جدول شماره ی 3-5، نمونه ای از پرسشنامه های طراحی شده خبرگان را نشان می دهد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه