عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

برای مطالعه شرایط پایداری کالبدی-زیرساختی شهرهای کوچک مورد مطالعه، از مولفه های تحرک مکانی و  یکپارچگی کارکردی(شاخص هایی مانند دسترسی به وسایل حمل ونقل عمومی، قابلیت دسترسی به بازار و مراکز اقتصادی برتر، فاصله زمانی دسترسی تا مرکز استان و…)، کیفیت فیزیکی سکونت و قابلیت دسترسی به خدمات(شاخص هایی مانند ضریب دسترسی جمعیت به انواع خدمات عمومی، درصد مساکن ساخته شده با مصالح بادوام، درصد خانوار برخوردار از مسکن، ضریب تنوع خدمات و ضریب دسترسی جمعیت به انواع خدمات عمومی و…) و مولفه تجهیزات و امکانات شهری(شاخص هایی مانند تعداد ایستگاههای آتشنشانی، توالت عمومی، دفاتر خدماتی و…) بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از مطالعه و تحلیل این شاخص ها در شهرهای مورد مطالعه  نشان می دهد که از لحاظ شرایط پایداری کالبدی، شاخص قابلیت دسترسی به بازار و مراکز اقتصادی، تنها در شهر نکا از امتیاز بالایی برخوردار بوده می باشد. پس یکی از ویژگیهای فضایی شهرهای کوچک مورد مطالعه، دوری از بازار و مراکز اقتصادی برتر می باشد. شاخص فاصله زمانی دسترسی تا مرکز استان نیز در شهرهای نکا و رستمکلا بواسطه نزدیکی با مرکز استان از شرایط خوبی برخوردار بوده می باشد.

شاخص مرکزیت مکانی در شهرهای رامسر و نکا در شرایط پایدارتری نسبت به دیگر شهرها قرار داشته می باشد. این شهرها بواسطه این تأثیر، عملکرد خدماتی بیشتری را نسبت به شهرهای دیگر در حوزه پیرامونی شان ارائه می دهند. شاخص دیگر که تا اندازه ای چهره و وضع کالبدی شهرهای کوچک استان را نشان می دهد، مساکن ساخته شده با مصالح بادوام می باشد. نتایج حاصل از مطالعه های کالبدی در این زمینه حاکی از وضعیت مناسب تر مساکن در شهرهای رامسر، فریدونکنار و نکا نسبت به دیگر شهرهای استان می باشد. و بهره گیری از مصالح بادوام در مساکن شهری در شهرهای زیراب، رستمکلا و نور در وضعیت مناسبی قرار ندارد. از لحاظ شاخص ضریب دسترسی جمعیت به انواع خدمات عمومی شهرهای رامسر و نکا و امیرکلا از شرایط بهتری نسبت به شهرهای دیگر برخوردار بوده اند. شاخص سرانه های شهری بویژه تجهیزات و تاسیسات شهری، تنها شهرهای نکا و رامسر از وضعیت مناسبتری نسبت به شهرهای دیگر برخوردار بوده اند و دیگر شهرهای کوچک مورد مطالعه در شرایط ناپایدار قرار داشته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه