عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مجموع شهرهای مورد مطالعه بر اساس مدل بارومتر از سطح پایداری ضعیفی برخوردارند، بطوریکه میانگین امتیاز رفاه اکوسیستم برابر با 0.486 و میانگین امتیاز رفاه انسانی برابر با امتیاز 0.465 می باشد و از نظر طبقه بندی بارو متر پایداری پرسکات آلن در ناحیه پایداری ضعیف قرار می گیرد.

تحلیل وضعیت پایداری شهرهای مورد مطالعه بر اساس مدل بارومتر پایداری نشان داد که شهرهای کوچک استان مازندران نه تنها به لحاظ پایداری در شرایط ضعیفی قرار دارند بلکه نمودار حرکت به سمت پایداری، تمایل به ناپایداری را نیز در این شهرها نشان می دهد شکل(5-28).

 

نتایح مطالعه ها نشان می دهد مهمترین عواملی که سبب شده طریقه حرکت به سمت پایداری در این شهرها تمایل به ناپایداری را نشان دهد، ناپایداری شاخص ها و مولفه های اقتصادی در شهرهای کوچک مورد مطالعه بویژه در ناحیه مرکزی استان و پایداری ضعیف مولفه های اجتماعی در شهرهای ساحلی استان بوده  که این عوامل پایداری ضعیف تر رفاه انسانی را نسبت به رفاه اکوسیستم به همراه داشته می باشد. یافته های پژوهش در بخش های پیشین(تحلیل اقتصادی و اجتماعی) گواهی بر این مدعاست.

    از اینرو، برپایه همه مطالعه ها و تحلیل های صورت گرفته، فرضیه اول این پژوهش مبنی بر ضعیف بودن سطح پایداری در شهرهای کوچک استان مازندران پذیرفته می گردد. این بدین معناست که شهرهای مورد مطالعه با در نظر داشتن نتایج بدست آمده از وضعیت پایداری ضعیفی برخوردارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟
  • سایت منبع

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد