عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

تشکیل ماتریس تطبیقی سوات(SWOT)

ماتریس سوات(SWOT) یکی از ابزارهای مهمی می باشد که سیاست گزاران به آن وسیله اطلاعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی را مقایسه می کنند و می توانند با بهره گیری از آن، انواع استراتژی های لازم را طراحی نمود. این استراتژی ها در یک جدول مختصات دو بعدی SWOT فهرست شده و هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی می باشد، تعیین می گردد. این استراتژی ها عبارتند از:

1) استراتژی های تهاجمی(SO): در قالب این استراتژی ها، استراتژیست با بهره گیری ازنقاط قوت داخلی می کوشد ازفرصت های خارجی بهره برداری نماید و با بهره گیری ازنقاط قوت، فرصت ها را به حداکثر برساند.

2) استراتژیهای محافظه کارانه یا بازنگری(WO): هدف از این استراتژی ها این می باشد که با بهره برداری ازفرصت های موجود در محیط داخلی کوشش گردد نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشیده یا ارتقا دهند. در این حالت منطقه به دلیل داشتن ضعف داخلی نمی تواند از این فرصت های بدست آمده بهره برداری نماید. لذا لازم می باشد استراتژی های نظیر بهره گیری از تکنولوژی های جدید و غیره بکار گرفته گردد تا با ازبین بردن نقاط ضعف از فرصت ها بهره گیری گردد.

3) استراتژیهای تدافعی(WT): سازمان هایی که این استراتژی را بکار می گیرند حالت تدافعی به خود می گیرند و هدف از این استراتژی کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی می باشد. در واقع چنین سازمانی می کوشد برای حفظ بقای خود از فعالیت های خود بکاهد.

4) استراتژی تنوع یا تعاملی(ST): استراتژیست ها با اجرای این استراتژی ها می کوشند با بهره گیری از نقاط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود را کاهش داده یا آنها را از بین ببرند.

در ادامه با در نظر داشتن مطالب فوق و با در نظر داشتن نتایج حاصله از ماتریس تحلیل SWOT و نتایج ارائه شده در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)، اقدام به تشکیل ماتریس تطبیقی سوات(SWOT) گردید، که این ماتریس بیانگر راهبردهای ممکن از طریق مقایسه ذوجی هر کدام از عوامل داخلی و خارجی با همدیگر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • سایت منبع

  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه