عنوان کامل پایان نامه :

 سنجش پایداری شهرهای کوچک در استان مازندران

قسمتی از متن پایان نامه :

در یک توجه سیستمی به سکونتگاهها، بایستی گفت که تبدیل یک سکونتگاه روستایی به شهر فرایندی تحولی می باشد که در بستر زمان و مکان شکل می گیرد و سکونتگاههای مساعد بتدریج این فرایند را طی خواهند نمود؛ درحالی که اقدامات کنونی و بدون در نظر داشتن شرایط و ویژگیهای متناسب با پتانسیل و توان اکولوژیکی منطقه و بویژه ظرفیت حوضه های آبریز به عنوان بستر توسعه شهرها و همچنین فاکتورهای دیگری نظیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، اشتراکات فرهنگی و جمعیتی، یک تغییر بدون بنیاد و پایه را در هم درخود سکونتگاهها و هم در بستر جغرافیایی آنها به وجود می آورد که زمینه ساز معضلات آتی می باشد.

 

 

سایت منبع

با این توصیف از مطالعات میدانی به اقدام آمده از شهرهای مورد مطالعه می توان چنین نتیجه گرفت که پارادایم توسعه پایدار شهری در شهرهای مورد مطالعه هنوز از جایگاه بالایی برخوردار نیست و این پارادایم هنوز در سپهر علمی و اجرایی توسعه شهری حاکم نشده می باشد. چراکه همانطوری که از نتایج به دست آمده بر می آید، این شهرها با چالش ها و مسائل زیادی بویژه در زمینه های اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند. لذا پیشنهاد می گردد برای رفع این موانع و چالش های موجود، نسبت به بازنگری در برنامه ها و سیاست های اجرایی اقدام نموده و توجه لازم در بهره گیری و بکارگیری اصول و راهبردهای پارادایم توسعه پایدار شهری در این  شهرها به اقدام آید. هم چنین در جهت پیشرفت به سوی توسعه پایدار شهری و رفع ناپایداری ها می بایستی تمامی ابعاد پایداری را ازجنبه های مختلف در نظر گرفت، تا از طریق ایجاد تعادل بین همهً ابعاد اصلی توسعه پایدار شهری یعنی سرمایه های طبیعی، ارزش های فرهنگی- اجتماعی، سرمایه های فیزیکی و تأمین نیازهای اقتصادی شهروندان، پایداری در شهرهای منطقه و به ویژه شهرهای کوچک استان فراهم گردد.

علاوه بر آن یافته های این پژوهش نشان می دهد که راهکارها و کاربرد دیدگاه توسعه و تقویت شهرهای کوچک که توجه همه جانبه به همه ابعاد پایداری در شهرهای کوچک دارد، در اقدام در سطح شهرهای کوچک استان به تأیید می رسد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شهرهای کوچک استان با در نظر داشتن ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی از چه اندازه پایداری برخوردارند؟
  • در شرایط فعلی با در نظر داشتن شاخص های توسعه پایدار شهری، کدامیک از ابعاد از وضعیت بهتری در شهرهای کوچک استان برخوردار می باشد؟
  • برای رسیدن به پایداری کدامیک از ابعاد پایداری از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند؟
  • با اتخاذ چه الگویی می توان شهرهای کوچک استان را به سمت توسعه پایدار شهری هدایت نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد